دستورالعمل طراحی و نصب شبکه های بارنده خودکار اطفای حریق (اسپرینکلرها)

رده بندی دیویی:628/9252
ISBN: 978-600-113-212-4
رده بندی کنگره: 9336 TH
شماره کتابشناسی ملی: 5685804
Document ID: R-1224508
Publish: 6 June 2021
Publish Year: 1398
Page: 367
Language: Persian
View: 2,807

This Book With 367 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

پیش گفتار Book

محاافظات ساختمان ها در برابر آتش سوزی از تمام ابعاد ایمنی جانی، مالی و منافع ملی از نیازها و الزامات ضروری در طرح و اجرای ساختمانها است. علوم و فناوری های محافظت در برابر آتش در دنیا به سرعت رشد نموده است. این موضوع فقط به ساختمانها محدود نمی شود و زمینه های متعدد دیگر در کشور مانگد سیستم های حمل و نقل همگی نیازمند تحقیقات و فناوریهای ایمنی در برابر آتش هستند که از حوزه های تخصصی مهم در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی محسوب می شود.
تهیه مقررات، استانداردها، دستورالعمل ها و آیین نامه های تخصصی برای سایت و ساز صحیح مبتنی بر اصول و قواعد فنی، افزایش کیفیت و تامین سطح مناسب عملکردی، ایمنی، بهداشت، آسایش و صرفه اقتصادی جامعه و زمینه سازی برای ترویج فناوری های نوین ضروری است. مرکز تحقیقات، در این زمینه داراری وظایف و ماموریت های بسیار مهمی است و به علاوه در همین راستا بخشی از فعالیت های یود را معطوف به تهیه و تدوین آیین نامه های پشتیبان برای مجموعه مقررات ملی ساختمان نموده است. این موضوع قطعا از نیازهای جدی برای اجرایی شدن بهتر مقررات ملی ساختمان است.
یکی از مسائل تخصصی و مهم در حوزه محافظت ساختمان ها در برابر آتش، استفاده از شبکه های بارنده خودکار یا اسپرینکلرها در ساختمان است. کاربرد این سیستم ها در ساختمان در کشورهای پیشرفته دارای سابقه طولانی است. کاربرد اسپرینکلرها در ساختمان در کشورهای مختلف تجربه بسیار موفقی بوده و باعث افزایش سطح اینگی در برابر آتش در ساختمان ها شده است. خوشبختانه در ویرایش سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (۱۳۹۵)، به این موضوع توجه شده، در قد م اول، نصب و کاربرد این سیستم ها بخصوص در ساختمان های بلند  مرتبه خواسته شده است. همچنین در صورت نصب اسپرینکلر، به علت افزایش سطح ایمنی در ساختمان، تخفیف هایی در سایر الزامات مبحث داده شده است که با رعایت حفظ سطح ایمی مورد نیاز، مزایای فنی و اقتصادی برای پروژه ها به همراه دارد.
در کتاب حاضر تحت عنوان "دستورالعمل طراحی، محاسبه و نصب شبکه های بارنده خودکار اطفا حریق (اسپرینکلرها) "روشهای مورد نیاز برای طرح، نصب و نگهداری این سیستم ارائه شده است. مفاد این دستورالعمل توسط یک کمیته تخصصی متشکل از متخصصین و نمایندگان سازمان ها به طور کامل بازخوانی شده و به علاوه به تائید کمیته تخصصی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان رسیده است. این دستورالعمل به عنوان یکی از آیین نامه های پشتیبان مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شده و قطعا کمک شایانی به اجرایی شدن مقررات در زمینه های مربوط خواهد نمود.
اگرچه تلاش شده است تا هماههگی کامل بین مفاد این دستورالعمل و مبحث سوم مقررات وجود داشته باشد، در صورت مشاهده هرگونه تناقض احتمالی بین این دو متن، الزامات مبحث سوم مورد ملاک خواهد بود.

فهرست مطالب Book

فصل اول- مقدمه و نظامات اداری

-۱-۱ دامگه کاربرد

-۲-۱ هدف

-۲-۱کاربرد

-۳-۱واحدها و نمادها 

فصل دوم- منابع و مراجع  

-۱-۲کلیات 

-۲-۲ استانداردهای حفاظت در برابر آتش

-۳-۲سایر استانداردها

فصل سوم– تعاریف   

-۱-۳کلیات

-۲-۳تعاریف و اصطلاحات 

-۳-۳ تعاریف کلی

-۴-۳ تعاریف انواع سیستم اسپرینکلر  

 ۵-۳ تعاریف اجزای سیستم

۶-۳ تعاریف اسپرینکلر  

۷-۳ تعاریف ساختاری  

۸-۳ تعاریف لوله کشی مگبع آب اختصاصی  

۹-۳ تعاریف انبارش

۱۰-۳ تعاریف دریایی

۱۱-۳ تعاریف آویزها و مهاربندی ها

فصل چهارم- الزامات عمومی

۱-۴سطح محافظت

۲-۴ سیستم های ناحیه محدود

۳-۴ افزودنی ها

۴-۴ هوا، نیتروژن یا دیگر گازهای تائید شده

۵-۴ متصل کردن اجزای سیستم غیر اسپرینکلر

فصل پنجم- طبقه بندی تصرفات و کالاها

۲-۵ تصرف های کم خطر

۳-۵ تصرفات خطر متوسط

۴-۵ تصرفات پرخطر

۵-۵ طبقه بندی کالا

فصل ششم- سخت افزار و اجزای سیستم

۱-۱   کلیات

۲-۶ اسپرینکلرها

۳-۶ لوله و تیوب بالای سطح زمین

۴-۶ اتصالات

۵-۶ متصل کردن لوله و اتصالات

۶-۶ آویزها

۷-۶ شیرآلات

۸-۶ اتصالات مخصوص آتش نشانی

۹-۶ وسایل هشدار جریان آب

فصل هفتم- الزامات سیستم

۱-۷سیستم لوله تر

۲-۷سیستم های لوله خشک

۳-۷ سیستم های پیش عملگر و سیلاب

۴-۷ سیستم های ترکیبی پیش عملگر و لوله خشک برای اسکله، پایانه ها و قرقره ها (ذخیره)

۵-۷ سیستم های چند سیکلی

۶-۷ سیستم های ضد یخ زدگی

۷-۷ سیستم های اسپرینکلر خودکار بدون اتصالات محافظت کننده در برابر آتش

۸-۷ اسپرینکلرهای بیرونی برای مقابله با آتش های در معرض (سیستم های اسپرینکلر محافظتی در معرض)

۹-۷ فضاهای تبریدی

۱۰-۷ سیستم های پخت و پز تجاری و تهویه

۱۱-۷ افزودنی ها و پوشش ها

فصل هشتم- الزامات نصب

۱-۳   الزامات پایه

۲-۸ محدودیت های مساحت تحت پوشش سیستم ها

۳-۸ استفاده از اسپرینکلرها

۴-۸ کاربرد انواع اسپرینکلر

۵-۸ موقعیت، محل، فاصله بندی و استفاده از اسپرینکلرها

۶-۸ اسپرینکلرهای اسپری کننده پایین زن و بالا زن استاندارد

۷-۸ اسپرینکلرهای اسپری کننده استاندارد دیواری

۸-۸ اسپرینکلرهای پوشش گسترده بالا زن و پایین زن

۹-۸ اسپرینکلرهای اسپری کننده دیواری پوشش گسترده

۱۰-۸ اسپرینکلرهای مسکونی

۱۱-۸ اسپرینکلرهای CMSA- ذخیره

۱۲-۸ اسپرینکلرهای با واکنش سریع زود خنثی کننده- ذخیره

۱۳-۸ اسپرینکلرهای In-rack- ذخیره

۱۴-۸ آشکارسازهای خطی پایلوت

۱۵-۸ شرایط ویژه

۱۶-۸ نصب لوله کشی

۱۷-۸ متعلقات سیستم

بخش نهم- آویزان کردن، مهاربندی و مقید کردن سیستم لوله کشی

۱-۴  آویزها

۲-۹  نصب آویزهای لوله

۳-۹ محافظت از لوله کشی در مقابل تخریب های ناشی از زلزله

فصل دهم- لوله کشی دفنی

۱-۵  مصالح لوله کشی

۲-۱۰    اتصالات

۳-۱۰ متصل نمودن لوله و اتصالات

۴-۱۰ عمق دفن

۵-۱۰ محافظت در برابر یخ زدگی

۶-۱۰ محافظت در برابر آسیب

۷-۱۰ الزامات لوله گذاری

۸-۱۰ قیددار کردن اتصالات

۹-۱۰ خاک ریزی

۱۰-۱۰ آزمایش و پذیرش

فصل یازدهم- رویکردهای طراحی

۱-۶  کلیات

۲-۱۱     رویکرد کنترل آتش براساس خطر تصرف برای اسپرینکلرهای اسپری کننده

۳-۱۱ رویکردهای طراحی خاص

فصل دوازدهم- نقشه ها و محاسبات

۱-۷  نقشه های کاری

۲-۱۲    اطلاعات تامین آب

۳-۱۲ فرم های محاسبات هیدرولیک

۴-۱۲ رویه محاسبات هیدرولیک

۵-۱۲ سیستم های سیلابی

۷-۱۲ سیستم های اسپرینکلر محافظت کننده در معرض

۸-۱۲ اسپرینکلرهای فقسه ای

۹-۱۲ سهم شیلنگ آتش نشانی

فصل سیزدهم- منابع آب

۱-۸   کلیات

۲-۱۳    انواع

فصل چهاردهم- پذیرش سیستم

۱-۹   تائید سیستم های اسپرینکلر و لوله های اصلی اختصاصی سرویس آتش نشانی

۲-۱۴    الزامات پذیرش

۳-۱۴ سیستم های گردشی حلقه بسته

۴-۱۴ دستورالعمل ها

۵-۱۴ علامت اطلاعات طراحی هیدرولیکی

۶-۱۴ علامت اطلاعات کلی

فصل پانزدهم- بازرسی سیستم، آزمون و تعمیر و نگه داری

۱-۱۰    کلیات

۲-۱۵     سیستم های اسپرینکلر غیرفعال بی استفاده در محل

نمایش کامل متن