راهنمای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) براساس ویرایش سوم مبحث سوم

رده بندی دیویی:343/55
ISBN: 978-600-113-284-1
رده بندی کنگره: KMH3402
شماره کتابشناسی ملی: 7414007
Document ID: R-1225109
Publish: 7 June 2021
Publish Year: 1399
Page: 298
Language: Persian
View: 7,708

This Book With 298 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی از ابعاد ایمنی جانی، مالی و منافع ملی از ضروری ترین نیازها و الزامات در طرح و اجرای ساختمان ها است. علوم و مهندسی ایمنی در برابر آتش از موضوعات مهمی محسوب می شود که در دهه های اخیر در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. دانش فنی و فناوری های ایمنی در برابر آتش در دنیا به سرعت در حال رشد است. این م وضوع فقط به ساختمان های متعارف محدود نمی شود و زمینه های متعدد دیگر مانند سیستم های حمل و نقل و سازه های خاص همگی نیازمند تحقیقات و فناوری های ایمنی در برابر آتش هستند. علاوه بر آن با توجه به نیازهای متعدد در صنعت ساختمان کشور و رویکرد به سمت اهدافی نظیر سبک سازی، مقاوم سازی، عایق کاری حرارتی و کاربرد مواد پلیمری و کامپوزیت ها در ساختمان که باعث افزایش خطر پذیری حریق شده، از مراکز تحقیقاتی انتظار می رود راه حل های کاربردی برای ایمنی این محصولات در برابر آتش ارائه نمایند. از جمله تهیه مقررات، استانداردها، دستورالعمل ها و آیین نامه های تخصصی برای تامین سطح مناسب ایمنی در برابر آتش در ساختمان ها و ترویج فناوری های محافظت در برابر آتش ضروری است. به این موضوع باید گرایش های جدید مقررات و ا ستانداردها در دنیا به سمت الزامات پایه عملکردی و راه حل های مهندسی را اضافه کرد که در سال های اخیر حوزه های جدید و تخصصی را در تحقیقات مهندسی آتش گشوده است و در کشور ما نیز باید در آینده نزدیک مورد توجه جدی تری قرار گیرد. ویرایش سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان نسبت به ویرایش های قبلی به نحو قابل توجهی تکمیل شده تا به صورت بهتری پاسخگوی نیازهای جامعه مهندسی و ایمنی آحاد جامعه باشد. پیش از هر چیز، ساختار مبحث در این ویرایش به صورت مفهومی نظم داده شده، مطالب در فصل های تخصصی مربوط به خود ارائه شده است. دسته بندی تصرف ها که برای بسیاری از الزامات مورد نیاز است، در این ویرایش ارائه شده است. دسته بندی ساختارها از نظر مقاومت در برابر آتش محدودیت های ابعادی ساختمان ها بسته به مقاومت عناصر آنها در برابر آتش، نصب سیستم های کشف و اعلام حریق، مشخصات راه های خروج، رفتار مصالح نازک کاری و نما در برابر آتش، کنترل و محافظت مصالح پلیمری از نظر خطرپذیری در برابر آتش برابر آتش برای اجزای سازه ای و جداکننده ها، آتش بندی فضاهای جداسازی شده محافظت در برابر دود، نصب سیستم ها یاطفا و سایر مسائل مهم در یک فصل بندی منطقی و مفهومی ارائه شده اند. به علاوه ضوابط مربوط به برخی فضاها و ساختمان های خاص مانند آتریوم ها، ساختمان های عمیق و پارکینگ ها در ایران ویرایش ارائه شده است. همچنین تجربیات و بازخوردهای جامعه مهندسی در سال های قبل از طرق مختلف دریافت و بهره برداری شد. برخی اصلاحات مورد نیاز در ویرایش های قبلی (اعم از رفع اشکال، تعدیل سطح الزامات، افزودن گزینه های طراحی و یا شفاف سازی برخی بندها) در این ویرایش انجام شده است. همچنین هماهنگی های بیشتری با کمیته های تخصی سایر مباحث از جنبه های فنی و واژه شناسی صورت گرفت.

فهرست مطالب Book

۱-۳ فصل اول (کلیات)

۱-۱-۳ تعاریف

۲-۱-۳ علائم اختصاری

۳-۱-۳ هدف و دامنه کاربرد

۴-۱-۳ انتظارات عملکردی

۲-۳ فصل دوم (تقسیم بندی تصرف های ساختمانی)

۱-۲-۳ کلیات

۲-۲-۳ دسته بندی تصرف ها

۳-۲-۳ فضاهای فرعی حادثه خیز

۴-۲-۳ تصرف های مختلط

۵-۲-۳ استفاده از یک فضا با کاربری های مختلف

۳-۳ فصل سوم (دسته بندی انواع ساختارها)

۱-۳-۳ هدف و دامنه کاربرد

۳-۳-۳ مصالح قابل سوختن مجاز در ساختارهای نوع ۱ و ۲

۴-۳ فصل چهارم (محدودیت های ارتفاع و مساحت ساختمان ها)

۱-۴-۳ محدودیت های کلی مساحت و ارتفاع

۳-۴-۳ افزایش مجاز ارتفاع

۴-۴-۳ میان طبقه ها

۵-۴-۳ افزایش مساحت مجاز

۶-۴-۳ ساختمان های بدون محدودیت مساحت

۷-۴-۳ مقررات در برخی شرایط خاص

۵-۳ فصل پنجم (سیستم های کشف و اعلام حریق)

۱-۵-۳ کلیات

۲-۵-۳ سیستم اعلام حریق

۳-۵-۳ نقشه ها و مدارک فنی

۴-۵-۳ مکان های الزامی برای نصب سیستم های کشف و اعلام حریق

۵-۵-۳ ضوابط تکمیلی ساختمان های بلند

۸-۵-۳ منطقه بندی (زون بندی)

۶-۳ فصل ششم (راه های خروج از بنا و فرار از حریق)

۳-۶-۳ بخش های سه گانه راه خروج

۴-۶-۳ اجزای تشکیل دهنده راه خروج

۵-۶-۳ ظرفیت راه های خروج

۶-۶-۳ پهنای راه خروج

۷-۶-۳ چگونگی قرارگرفتن راه های خروج

۸-۶-۳ روشنایی راه های خروج

۹-۶-۳ علامت گذاری راه های خروج

۱۰-۶-۳ راه های خروج قابل دسترس

۱۱-۶-۳ ضوابط اختصاصی راه هی خروج در تصرف های مسکونی

۱۲-۶-۳ ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های آموزشی/ فرهنگی

۱۳-۶-۳ ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های تجمعی

۱۵-۶-۳ ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های تجمعی

۱۵-۶-۳ ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های کسبی/ تجاری

۱۶-۶-۳ ضوابط اختصاص دیگر فضاهای تاسیساتی و خدماتی

۱۷-۶-۳ ضوابط اختصاصی دیگر فضاهای تاسیساتی و خدماتی

۱۸-۶-۳ فرار اضطراری و نجات

۷-۳ فصل هفتم (الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح، نازک کاری های داخلی و نما)

۱-۷-۳ هدف و دامنه کاربرد

۲-۷-۳ روش طبقه بندی مصالح نازک کاری از نظر واکنش در برابر آتش

۳-۷-۳ مصالح نازک کاری دیوار و سقف

۴-۷-۳ عایق های حرارتی پلاستیکی

۵-۷-۳ مصالح نما

۸-۳ فصل هشتم (مقاومت در برابر آتش)

۱-۸-۳ هدف و دامنه کاربرد

۳-۸-۳ دیوارهای خارجی

۴-۸-۳ دیوارهای داخلی

۵-۸-۳ دیوارهای مانع آتش

۶-۸-۳ دوربند شفت ها

۷-۸-۳ دیوار جدا کننده آتش

۸-۸-۳ ساختارهای افقی

۹-۸-۳ آتش بندی منافذ و درزها

۱۰-۸-۳ درجه بندی مقاومت در برابر آتش و محافظت اعضای سازه ای

۱۱-۸-۳ محافظت بازشوها

۱۲-۸-۳ محافظت گشودگی های انتقال هوا و کانال ها

۹-۳ فصل نهم (سیستم های اطفاء حریق و کنترل دود)

۱-۹-۳ کلیات

۲-۹-۳ خاموش کننده های دستی

۳-۹-۳ شبکه های لوله آب آتش نشانی

۴-۹-۳ شبکه های بارنده خودکار (اسپرینکلرها) و سایر سیستم های خودکار اطفای حریق

۵-۹-۳ دوربندهای پلکان محافظت شده در برابر دود

۶-۹-۳ راهکار تنظیم فشار برای محافظت شفت آسانسور در برابر دود

۱۰-۳ فصل دهم (ضوابط اختصاصی ساختمان های بلند مرتبه)

۱-۱۰-۳ دامنه کاربرد

۳-۱۰-۳ شبکه بارنده خودکار

۴-۱۰-۳ سیستم های ایمنی در برابر آتش

۵-۱۰-۳ راه خروج

۶-۱۰-۳ آسانسور دسترسی آتشنشانی

۱۱-۳ فصل یازدهم ضوابط فضاها و ساختمان های خاص

۱-۱۱-۳ آتریوم ها

۲-۱۱-۳ ساختمان های عمیق

۳-۱۱-۳ الزامات اختصاصی پارکینگ اتومبیل های سبک

۱۲-۳ فصل دوازدهم ضوابط اختصاصی دسترسی نیروهای آتش نشانی

۱-۱۲-۳ کلیات

۲-۱۲-۳ حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان برحسب عرض معابر

۳-۱۲-۳ محل استقرار خودروی امدادی

چک لیست راهنمای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان- ویرایش ۱۳۹۵

نمایش کامل متن