بررسی اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز برتراز تجاری ایران

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 380

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMAC05_333

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1400

Abstract:

تراز تجاری یکی از مهم ترین متغیرهای کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه است. عوامل و دلایل زیادی می توانند تراز تجاری را تحت تاثیر قرار دهند. از عوامل اساسی موثر بر تجاری نرخ ارز است.از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر نامتقارن نرخ ارز بر تراز تجاری کشورایران با شرکای عمده تجاری طی دوره زمانی ۱۳۶۵-۱۳۹۵ با روش ARDL غیر خطی است نتایج این مطالعه نشان داد که اثر تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر نسبت واردات به صادرات منفی نرخ ارز بر نسبت به صادرات منفی بوده است. به عبارتی می توان گفت تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز سبب کاهش واردات و افزایش صادرات می شود. این نتیجه راتا حد زیادی می توان تاییدی بر شرط مارشال لرنر در نظر گرفت. همچنین شوک های مثبت و منفی نرخ ارز رانمی توان رد کرد.بنابراین اثر شوک ها مثبت و منفی بر TB در بلندمدت نامتقارن نیست.

Authors

سیدمرتضی افقه

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

سیدامین منصوری

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

عادل اعظمی

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز