بررسی تاثیر سبک تصمیم گیری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی استراتژی رقابتی در شرکت های بزرگ (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی مارون)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 482

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARMA-5-19_007

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1400

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر سبک تصمیم گیری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیاستراتژی های رقابتی در شرکت های بزرگ (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی مارون) می باشد.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها پژوهشی توصیفی است. برایتجزیه وتحلیل از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری اینپژوهش کارکنان شرکت پتروشیمی مارون هستند. بنابراین، روش نمونه گیری تصادفی سادهاست که باتوجه به معلوم بودن جامعه آماری، حجم نمونه با سطح اطمینان ۹۵ / ۰، براساسفرمول کوکران تعداد ۲۰۸ نفر مشخص شده است. باتوجه به پیمایشی بودن پژوهش برایجمع آوری داده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی و پایایی با استفاده از معیارهایبرازش مدل در پی ال اس سنجیده شده است.نتایج نشان داد که استراتژی رقابتی و سبک تصمیک گیری بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداردارد. نقش میانجی استراتژی رقابتی بر رابطه بین سبک تصمیم گیری و عملکرد سازمانی نیزتایید شد اما نقش تعدیلی سبک تصمیم گیری بر رابطه بین استراتژی رقابتی و عملکردسازمانی رد شد. براساس یافته های تحقیق به مدیران پیشنهاد می گردد، برنامه ریزی نمایندکه بخش تحقیق و توسعه به منظور طراحی خدمات جدید و مطابق خواست مشتریان مسئولیتبیشتری را قبول نمایند و از افراد نخبه در بخش تحقیق و توسعه استفاده نمایند.

Authors

علی محمد احمدوند

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ایوانکی

سیدمحمدعلی حسین شبیری

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

بهروز بهروزی

دانشجوی دکترای صنایع

محمدامین ترابی

استاد دانشگاه، گروه مدیریت و اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور تهران