آقای دکتر Mohamad Amin Torabi

Dr. Mohamad Amin Torabi

دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (81124)

1
9
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers

Teaching Experience

  • استادیار (1400-تاکنون )

Education