بررسی جایگاه مراکز رشد و فناوری استان خوزستان در توسعه علم و فناوری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 407

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FEMCONF01_118

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1400

Abstract:

در دنیای کنونی توجه به امر توسعه مبتنی بر دانایی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه رو به افزایش است و از آنجا که آموزش، پژوهش و فناوری احزای اصلی این توسعه میباشند، تدوین طرح و برنامه ای مدون در عرصه های مختلف علوم، تحقیقات و فناوری امری ضروری است. زیربنای اساسی یک کشور یا یک قطب جمعیت بزرگ در دستیابی به قدرت و ثروت، کسب علم و فناوری و رسیدن به قله های دانش و نوآوری و سپس پیاده سازی و به کارگیری آن در جامعه است. بنابراین این پژوهش به بررسی جایگاه مراکز رشد و فناوری در توسعه علم و فناوری پرداخته است تا کمک به توسعه بخشی کوچک از کشور باشد.

Authors

یداله مهرعلیزاده

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران و مدیر عامل شرکت دانش بنیان شبکه گستران جندی شاپور

میترا خدارحمی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران

زینب کاید خورده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران