چگونگی تاثیر عوامل بازاریابی بر پیشرفت توسعه صادرات (مطالعه موردی: صنایع چوب شهرستان تالش)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 361

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF05_006

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

Abstract:

این مقاله به منظور عوامل بازاریابی با پیشرفت جایگاه صادرات صنایع چوب شهرستان تالش انجام شده است، این تحقیق دارای یک فرضیه اصلی می باشد که به منظور اثبات رابطه بین شاخص های بازاریابی را با ارتقاء صادرات صنایع چوب داشت و دارای ۴ فرضیه فرعی است که رابطه ابعاد بازاریابی (مدیریت، محیط، استرتژی و آمیخته) را با ارتقاء صادرات صنایع چوب به اثباترسانده است، روش تحقیق مورد استفاده در تحقیق به صورت توصیفی و همبستگی می باشد و با ارائه جداول و آمارهای توصیفی و با استفاده از ضریب همبستگی به نتایج فرضیه ها خواهیم پرداخت، این تحقیق از نظر هدف تحقیق به صورت کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصان آشنا به مقوله مربوط در صنایع چوب، اشاتید دانشگاهی، تمام صادر کنندگان، وارد کنندگان و اتاق بازرگانی شهرستان تالس می باشد. با توجه به جدول مورگان تعداد ۹۰ نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. از دو پرسشنامه عوامل موثر بر بازاریابی و پرسشنامه ارتقا جایگاه صادرات جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد، ۹۰ پرسشنامه را در اختیار ۵ گروه قرار و پس از تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS با آزمون ضریب همبستگی پس از بررسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای عوامل بازاریابی با ارتقاء صادرات صنایع چوب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین نتایج نشان داد که متغیر عامل مدیریت، عامل محیط، عامل استراتژی و آمیخته بازاریابی با ارتقاء صادرات چوب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

Authors

عباس تمجیدی

استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

میثم مهری چروده

دانشجوی دکتری مدیریت گروه علوم و صنابع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

شادمان پورموسی

دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج