آقای دکتر Abbas Tamjidi

Dr. Abbas Tamjidi

استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

Researcher ID: (386325)

10
5
3
3
7
2
1
2
4

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

 • همکار طرح ملی ساخت تخته تراشه جهت دار OSB از گونه هایی جنگلی ایران (1380)
 • همکار طرح تدوین برنامه چوب خشک کنی برای گونه های صنعتی ایران (1377)
 • مجری طرح بررسی راندمان تولید واحدهای روکش و تخته لایه در شهر صنعتی قزوین (1375)

Teaching Experience

 • استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج(1377-تاکنون )

Education

 • دکتری تخصصی مهندسی منابع طبیعی، علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم و تحقیقات تهران1377-1382
 • کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس1375-1377
 • کارشناسی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران1371-1375

سوابق شغلی و تخصصی

 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (1377-تاکنون)
 • مشاور مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران (1384-1385)
 • مدیر گروه تجمیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ، صنایع غذایی و علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی (1399-1401)
 • عضو شورای فرهنگی دانشکده کشاورزی (1399-1401)
 • عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی جنگل ایران (1401)
 • عضو کمیته علمی ششمین همایش علوم کشاورزی و منابع طبیعی (1386)
 • عضو کمیته علمی و سرگروه کمیته صنایع چوب و توسعه پایدار در همایش پژوهشهای نوین در علوم و مهندسی کشاورزی (1399)

جوایز و افتخارات

 • رتبه اول دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس (1377)
 • رتبه برتر دانش آموختگان دانشگاه تهران (1375)

Workshops

 • رئیس کمیته برگزاری کارگاه های همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (1402)