آقای دکتر Dr.meism mehri charvadeh

Dr. Dr.meism mehri charvadeh

مدرس دانشگاه پیام نور رشت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (120785)

66
4
3
1
35
14
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو رسمی انجمن مدیریت راهبردی ایران
 • عضو رسمی انجمن مدیریت آموزشی ایران
 • عضو رسمی انجمن مدیریت فناوری ایران
 • عضو رسمی انجمن تعالی کسب ایران
 • عضو رسمی انجمن مدیریت بهره وری ایران
 • عضو رسمی کمیته ملی وآبیاری زهشکی ایران
 • عضو رسمی انجمن مدیریت صنعتی ایران
 • عضو رسمی انجمن ترویج وآموزش کشاورزی ایران
 • عضو رسمی انجمن مهندسی آبیاری وآب ایران
 • عضو رسمی انجمن آبخیز داری ایران
 • عضو رسمی انجمن اکوسیستم کار افرینی ایران
 • عضو رسمی انجمن مدیریت کیفیت ایران
 • عضو رسمی انجمن صنایع چوب وکاغذ ایران
 • عضو رسمی سازمان نظام مهندسی ایران

Conference Papers

Books

 • کتاب نقش رهبری تحول گرا بر فرهنگ سازمانی (انتشارات نارون دانش) - 1400 - Persian
 • کتاب بررسی اثر تراکم بوته بر شاخص های رقابتی سایه انداز چغندر قند (انتشارات نارون دانش) - 1400 - Persian
 • کتاب تحلیل شبکه ای در شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان (انتشارات نارون دانش) - 1399 - Persian

Teaching Experience

 • مربی

Education

Workshops

 • دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم - تهران (1401)
 • دومین كنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک تهران 1400 - تهران دانشگاه تهران 1 (1400)
 • همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی کمیته علمی و داور - همایش (1399)
 • سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم کمیته علمی و داور - همایش (1399)
 • دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ کمیته علمی و داور - همایش (1399)
 • دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران کمیته علمی و داور - همایش (1398)
 • اولین دوره "کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع با تاکید بر اقتصاد مقاومتی (تولید و اشتغال ( کمیته علمی و داور - همایش (1398)
 • یازدهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران کمیته علمی و داور - همایش (1398)
 • پنجمین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو - همایش (1398)
 • همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی هیات داوران - همایش (1397)
 • همایش جامع مدیریت و حسابداری ایران کمیته علمی همایش - همایش (1397)
 • هفتمین کنفرانس بین المللی انرژی و محیط زیست کمیته علمی و داور - همایش (1397)
 • چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار کمیته علمی و داور - همایش (1397)
 • اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران کمیته علمی و داور - همایش (1396)
 • همایش جامع کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار هیات داوران - همایش (1396)
 • کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست کمیته علمی - همایش (1396)
 • همایش ملی دانش و نواوری درصنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی کمیته علمی - همایش (1396)
 • اولین کنگره بین المللی "عمران، معماری و علوم محیطی" کمیته علمی و داور - همایش (1396)
 • دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی کمیته علمی و داور - همایش (1396)
 • پنجمین کنفرانس کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان کمیته علمی و داور - همایشهمایش (1396)
 • اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران کمیته علمی و داور - همایش (1396)
 • مدیریت ارتباط با مشتریان انگلستان crm 2015 - دانشگاه ازاد کرج
 • دوره مدیریت hse -ms امریکا 2012 - دانشگاه ازاد کرج
 • دوره مدیریت امریکا iso19011 2011 - دانشگاه ازاد کرج
 • jps سازمان نظام مهندسی کشور - نظام مهندسی کشور
 • رایانه کار درجه 2 ( ICDL ) - سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • رایانه کار درجه 1 ( ICDL ) - سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • دومین كنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی - تهران دانشگاه تهران
 • دومین كنفرانس بینالمللی مدیریت وصنعت / گرجستان - تهران دانشگاه تهران 2
 • دومین كنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری - تهران دانشگاه تهران 3
 • همین نهمین كنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - تهران دانشگاه تهران 4
 • یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - تهران دانشگاه تهران 5
 • سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت - تهران دانشگاه تهران 6
 • سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی - تهران دانشگاه تهران *
 • سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی - تهران دانشگاه تهران **