اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر طرحواره های ناسازگار اولیه مادران دارای کودک مبتلا به سرطان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 291

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NPSC01_006

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1400

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر طرحواره های ناسازگار اولیه مادران دارای کودکمبتلا به سرطان بوده است. جامعه آماری پژوهش تمامی مادران دارای کودک مبتلا بیماری سرطان مراجعه کننده بهبیمارستان مفید منطقه ۳ تهران می باشد. نمونه گیری براساس روش نمونه گیری در دسترس از بین تمامی مادران دارایکودک مبتلا به سرطان مراجعه کننده بیمارستان مفید منطقه ۳ تهران (آبان و آذر ۹۸ ) که واجد ملاک های لازم جهتشرکت در پژوهش بدین صورت که ۳۰ نفر از مادران که واجد ملاک های مشمول بودند در جریان پژوهش قرار گرفته و درصورت موافقت، فرم رضایت را امضا و به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی ( ۱۵ نفر) و گروهکنترل ( ۱۵ ) قرار داده شد. این پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربی است که با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بههمراه گروه کنترل می شود. نتایج نشان داد که نمرات طرحوارههای ناسازگار اولیه در گروه آزمایش و کنترل تفاوتمعناداری وجود دارد.

Keywords:

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد , طرحواره های ناسازگار , مادران دارای کودک مبتلا به سرطان

Authors

فرنوش عبداللهی سیاهکلده

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

وحید خوش روش

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن