اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و ساعات استفاده از اینترنت در پسران دبیرستانی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 221

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MJMS-62-0_001

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1400

Abstract:

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و ساعات استفاده از اینترنت در دانش آموزان مقطع دبیرستان دارای وابستگی به اینترنت شهر اهواز بود. روش کار: روش پژوهش از نوع آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل ۳۰ نفر(۱۵ نفر گروه آزمایش، ۱۵ نفر گروه کنترل) از دانش آموزان دبیرستانی دارای وابستگی به اینترنت بود که به صورت نمونه گیری خوشه‎ای ‎چندمرحله‎ای ‎انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه کیفیت زندگی (کید اسکرین-۲۷)و پرسشنامه ساعات استفاده از اینترنت پاسخ دادند. برای تحلیل داده‎ها از روش تحلیل کوواریانس (مانکوا) استفاده شد. نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده‎ها نشان داد، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش کیفیت زندگی (p<۰/۰۰۱وF=۴۵/۸۲)و کاهش ساعات استفاده از اینترنت( P<۰/۰۰۱وF=۱۵۲/۴۳)دانش آموزان مقطع دبیرستان  گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد. نتیجه گیری: در نتیجه می‎توان گفت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با تکنیک‎های پذیرش و تعهد بر افزایش کیفیت زندگی و کاهش ساعات استفاده از اینترنت در دانش آموزان دبیرستانی دارای وابستگی به اینترنت موثر است.

Keywords:

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد , کیفیت زندگی , ساعات استفاده از اینترنت , وابستگی به اینترنت

Authors

مهشید عزیزی بروجن

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

ایران داوودی

دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

یداله زرگر

استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.