بررسی تجربی اثر دبی آب عبوری بر عملکرد آب شیرین کن خورشیدی رطوبت زنی- رطوبت زدایی فتوولتائیک/گرمائی مجهز به پمپ حرارتی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 161

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IEAC06_030

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1400

Abstract:

با توجه به افزایش جمعیت، استفاده از آب شیرین در فعالیت های صنعتی، کشاورزی و مصارف خانگی، افزایش یافته است. که با توجه با تغییرات آب و هوا با مشکل کمبود آب به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته مواجه ایم. در این مقاله بررسی تجربی اثر دبی آب عبوری بر عملکرد آب شیرین کن خورشیدی رطوبت زنی-رطوبت زدایی فتوولتائیک/گرمائی مجهز به پمپ حرارتی برای تبدیل آب شور به شیرین استفاده شد. آب شیرین کن مدنظر شامل جمع کننده خورشیدی فتوولتائیک/گرمائی، مبدل حرارتی، چگالنده، دمنده، مخزن آب شیرین و پمپ حرارتی بود. بررسی سامانه در سه سطح دبی آب عبوری (۰/۰۵، ۰/۱، ۰/۱۵ کیلوگرم بر ثانیه) انجام گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بیشترین تبخیر روزانه ۴/۵۳ کیلوگرم، در دبی آب عبوری ۰/۱۵ (کیلوگرم بر ثانیه) و کمترین مقدار آن ۲/۵ کیلوگرم بود که در دبی آب عبوری ۰/۰۵ (کیلوگرم بر ثانیه) مشاهده گردید. بیشترین آب شیرین تولید شده ۳/۶۴، در دبی آب عبوری ۰/۱۵ (کیلوگرم بر ثانیه) کمترین مقدار آن ۱/۶ کیلوگرم بود که در دبی آب عبوری ۰/۰۵ (کیلوگرم بر ثانیه) به دست آمد.

Keywords:

Authors

شیوا طهماسب پور افشار

دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

کاظم جعفری نعیمی

استادیار بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

حمید مرتضی پور

استادیار بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران