اثربخشی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر تاب آوری و بهداشت عمومی زنان مطلقه در دوران کرونا

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 509

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WMCONF04_020

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1400

Abstract:

این مطالعه در پی بررسی اثربخشی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر تاب آوری و بهداشت عمومی زنان مطلقه در دوران کرونا، صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مطلقه شهر کرمانشاه در سال ۱۴۰۰ بود که تعداد ۳۰ نفر از بین آنان به عنوان نمونه در نظر گرفته شدو به شکل تصادفی در دو گروه کنترل و گواه گمارش شدند. روش نمونه گیری تصادفی در دسترس بود. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش به دو صورت کتابخانه ای، مراجعه به اسناد و مدارک و میدان ی بوده است. در بخش میدانی تحقیق از پرسشنامه های بهداشت عمومی و تاب آوری کونور و دیویدسون ( ۲۰۰۳) و پروتکل آموزشی تنظیم شناختی هیجان استفاده شد. تحلیل داده هایپژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد. نتایج نشان داد،راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر تاب آوری و بهداشت عمومی زنان در دوران کرونا، اثربخش بوده است.

Authors

یونس شهبازی

دانشجوی کارشناسی پرستاری، عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان و المپیاد دانشجویی،گروه پرستاری،واحد ایرانشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،ایرانشهر،ایران

علی میربلوچ زهی

کارشناس ارشد آموزش بهداشت،مربی،دانشکده پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر،ایرانشهر،ایرا ن

عبدالله دکالی راد

کارشناس ارشد جراحی داخلی پرستاری،مربی،دانشکده پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر،ایرانشهر،ایرا ن

محدثه نظری

دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی،دانشکده علوم پزشکی،واحد فیروزآباد،دانشگاه آزاد اسلامی،فیروزآباد،ایران

میعاد نیک پور

دانشجوی کارشناسی پرستاری،گروه پرستاری،واحد ایرانشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،ایرانشهر،ایرا ن