توانمندسازی نیروی انسانی صنعت بیمه در مواجهه با ریسک های نوظهور

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 176

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GMPK-1-4_004

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1400

Abstract:

در این پژوهش ما به به دنبال سنجش توانمندسازی نیروی انسانی صنعت بیمه در مواجهه با ریسک هاینوظهور به دو روش بودیم.یکی از طریق مدل swot و دیگری تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار pls .باتوجه به یافته های تحقیق به این نتیجه رسیدیم که ابتدا با توجه به سوات باید شرایط محیط داخلی و خارجیصنعت بیمه را در نظر داشت .برای شناسایی هر عواملی و کسب آگاهی از آن باید به محیط و سیستم توجهکرد. و در بخش دوم تحلیل ما اینکه رابطه مثبت و معنا داری بین توانمند سازی نیروی انسانی صنعت بیمه وریسک های نو ظهور وجود دارد. نتایج فرضیات نشان میدهد که در سطح اطمینان ۹۵ % که تمامی فرضیاتتحقیق مورد تایید می باشند.

Authors

سجاد مظفری

کارشناس ارشد مهندسی بیوتکنولوژی

هاجر امین پور

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

فرزاد اکبری

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی