صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به صنعت بیمه و موضوع های وابسته و زیرمجموعه اختصاص دارد. در این بخش مقالات اختصاصی این موضوع و اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی با موضوع مرتبط جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود.12,072 مقاله یکتا به این موضوع اختصاص یافته است. این صفحه با حمایتها و همکاریهای پژوهشکده بیمه تهیه شده است.

کنفرانسهای علمی در حوزه صنعت بیمه