مقالات صنعت بیمه در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات صنعت بیمه درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه صنعت بیمه جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 7,915 مقاله در زمینه صنعت بیمه استخراج شده است.

لیست مقالات صنعت بیمه در صنعت بیمه

1. زمینه های تحقق اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
2. جایگاه خدمات توان بخشی در نظام سلامت و اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۸۱-۱۳۹۶
3. تاثیر حمایت سازمانی،توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی
4. Weather-Based Index Insurance Pricing- Canonical Vine Copula Function Approach
5. <b>دکترین «انحراف» در حقوق دریایی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا و کنوانسیون های بین المللی
6. حقوق افراد معلول در ایران (مطالعه فراترکیب)
7. نمونه هایی از استفاده از تحلیل پوششی دادهها (DEA) برای ارزیابی کارآمدی مالی شرکت هایبیمه
8. برآورد عادلانه بودن هزینه خدمات سلامتی در منطقه تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی گرگان
9. روند شکل گیری حقوق تامین اجتماعی در اسناد و موازین بین المللی
10. نقش پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسارت های بدنی با توجه به عدم شناسایی وسیله نقلیه مسبب در حادثه
11. هوش مصنوعی ابزاری برای ارتقاء و توسعه علم بیم سنجی (اکچوئری)
12. بررسی جو ایمنی در شرکت های مستقر در بندر شهید رجایی
13. تبیین اصل جبران خسارت مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر منافع نفتی
14. رابطه مدیریت استعداد با ارتقاء اخلاق حرفه ای
15. اثر بیم ههای اجتماعی بر نابرابری درآمد در ایران
16. چالش های آرای هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر آرای دیوان عدالت اداری
17. بررسی دعاهای صحیفه سجادیه از منظر روش های متن کاوی
18. تاثیر قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک برآگاهی و شهرت برند (مورد مطالعه: مشتریانبیمه ایران در شهر اردبیل)
19. حمایت از حق مادری زنان در زمان اشتغال
20. تحلیل حق تامین اجتماعی اتباع بیگانه در چارچوب کارکردهای حقوقی و اداری سازمان تامین اجتماعی ایران با رویکرد حق محور
21. بررسی تاثیر فعالیت ها بازاریابی رسانه اجتماعی بر پاسخ مشتری با نقش میانجی گری ارزش ویژه برند
22. بررسی پوشش های اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران و چگونگی تاثیر آن در توسعه فعالیت های بین المللی شرکتها
23. برهمکنش نابرابری و پیامدهای نابرابری بهداشتی و درمانی در جمعیت مورد مطالعه ساکن استانهای ایلام، کرمانشاه و کردستان
24. قراردادهای اجباری
25. مسئولیت اجتماعی بنگاه های کسب و کار و نقش آن در رضایتمندی مشتریان
26. برهمکنش نابرابری و پیامدهای نابرابری بهداشتی و درمانی در جمعیت مورد مطالعه ساکن استانهای ایلام، کرمانشاه و کردستان
27. چالش های مربوط به تضمین گمرکی در مقایسه با کنوانسیون های بین المللی و قوانین هم عرض
28. تاثیر سبک رهبری سازمانی بر مدیریت منابع انسانی ضمن تاکید برنقش میانجی گر محیط کار رقابتی
29. چالش های ناشی از تقاضای القایی خدمات سلامت؛ یک مطالعه ی کیفی
30. تاثیر رفتار شبکه ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
31. بررسی راهبرد های رفع محدودیت های تحقق بازاریابی سبز و نقش رقابت پذیری برند بر وفاداری به برند در مشتریان
32. بررسی رضایتمندی اعضای گروه سلامت از سطح عملکردی پزشکان خانواده روستایی، در استان های شمالی ایران
33. اثرگذاری مدیریت ریسک و توسعه مکانیزاسیون بر شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیربخش های زراعت و باغبانی
34. سهم زوجه از درآمد خانواده
35. لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده ای مسافر
36. صندوق تامین خسارت های بدنی: ترسیم وضع موجود و چشم انداز آینده
37. بررسی ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی
38. بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر ارزش مشتری با توجه به نقش میانجیاعتماد سازی مشتری
39. بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر نیت رفتاری مشتریان با توجه به نقش میانجیگری مشروعیت سازمانی
40. ماهیت صندوق تامین اعتبار خسارت مالی در نظام حقوقی انگلستان و جمهوری اسلامی ایران
41. ارزیابی و تخصیص فاکتورهای گرادیان و تحریف مشتق
42. ابعاد حقوقی حمل و نقل نفت و گاز
43. منابع درآمدی بیمارستان های عمومی - آموزشی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور (۱۳۸۶)
44. خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن سلامت در شهرک مینو در قزوین
45. ارائه الگوی تقسیم مازاد در تکافل عمومی
46. تامین مالی نظام سلامت از منظر حقوق بین الملل؛ با نگاهی بر وضعیت جمهوری اسلامی ایران
47. تحلیل نظام تامین اجتماعی ایران در برنامه های توسعه پسانقلاب
48. عوامل فرهنگی - اجتماعی موثر بر ریسک های نوظهور و ایجاد فرهنگ آمادگی در مواجهه با آن با رویکردی نوآورانه
49. عوامل فرهنگی - اجتماعی موثر بر ریسک های نوظهور و ایجاد فرهنگ آمادگی در مواجهه با آن با رویکردی نوآورانه
50. بررسی نظام سلامت در حقوق تامین اجتماعی ایران و آلمان
51. بررسی وضعیت خوددرمانی در شهر رشت
52. بررسی رابطه بین رهبری عقلگرا و تفکر انتقادی با نقش تعدیلگری یادگیری سازمانی
53. تاثیر دوستی کارکنان بر رفتار انحرافی در محل کار با نقش میانجی گری شناسایی سازمانی
54. تاثیر دسترسی به منابع بر بهزیستی کارآفرینی با نقش میانجی خودکارآمدی منابع انسانی
55. بررسی ابعاد حقوقی گارانتی
56. تاثیر هوش تجاری و روش یادگیری مشارکتی بر بازاریابی (مورد مطالعه: شرکتهای بیمهی استان آذربایجان شرقی)
57. بررسی وضعیت ارجاع بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال ۱۳۷۷
58. اصول و رویکردهای کلی در تامین اجتماعی
59. تاثیر هوش تجاری بر بازاریابی با تاکید بر یادگیری مشارکتی
60. نگاهی به وظایف ومسئولیت مدنی آماد و پشتیبانی بعنوان کارفرما در حقوق کار
61. سنجش رابطه میان رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی
62. بررسی قلمرو پرداخت خسارت از طریق صندوق تامین و مبنای تعهدات
63. مدل سازی و سنجش اثرگذاری شوکهای مثبت جانب عرضه در بخش مالی اقتصاد ایران
64. استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائهراهکار جهت بهبود
65. تبیین کننده های تصمیم گیری گندمکاران برای پذیرش ابزار مدیریت ریسک محصول در استان ایلام
66. مطالعه اکتشافی موانع و تسهیلگرهای استفاده از نسخه نویسی الکترونیکی
67. نقش خلاقیت برند برتر بر ارتقا نوآوری اجتماعی شرکت ها
68. مطالعه اکتشافی موانع و تسهیلگرهای استفاده از نسخه نویسی الکترونیکی
69. واکاوی تبصره ماده ۵۵۱ ق.م.ا با نظر به رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ و پرداخت هزینه توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی
70. برآورد ریسک بیکاری و بررسی وجود کژگزینی در پوشش بیمه‎ بیکاری در ایران
71. ارزیابی سطح آگاهی و میزان پذیرش محصولات تکافل در ایران
72. روش های مقابله با چالش ها و ریسک ها در قراردادهای نفتی
73. بررسی اثر متنوع سازی تجاری بر ریسک پذیری دارایی
74. آسیب شناسی نظام حمایت اجتماعی در برابر بیکاری در نظام حقوقی ایران
75. الگوی تکافل با رویکرد استفاده از فناوری بلاک چین
76. عوامل موثر بر پرداخت نقدی در بیمارستان های ایران: مطالعه موردی شهرتبریز
77. بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی
78. مدلسازی عوامل استراتژیک موثر بر توسعه صنعت بیمه:رویکرد مروری
79. بررسی کارکردهای اجتماعی صندوق تامین خسارت های بدنی
80. طبقه بندی شاخص های مدیریت ریسک دربیمه های اتکایی
81. بکارگیری تعدیل بیزی با پیشین دوان، لیترمن و سیمز (DLS) در الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (BARDL): مطالعه موردی تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت ارزش افزوده بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی بر بازار سرمایه در ایران
82. تاثیر ریسک ماهیت صنعت، ریسک درون سازمانی و ریسک فرآیندهای داخلی بر عملکرد مالی شرکت های دانش بنیان فعال در صنعت بیمه؛ نقش های تعدیل گر نوآوری دیجیتال و آمادگی برای تغییر دیجیتال
83. تاثیر تجربه شغلی بواسطه سرمایه روانشناختی و فرسودگی شغلی بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به تعدیلگری تحرک شغلی درک شده کارکنان در میان کارکنان شرکت بیمه دی و پارسیان در تهران
84. بررسی رابطه سفارشی سازی، خود ارزشیابی محوری و غنی سازی اطلاعات با اعتماد و قصد خرید خدمات بیمه آنلاین با توجه به نقش تعدیلی عوامل هوشمند در سازمان تامین اجتماعی استان گلستان
85. تبیین رابطه کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده و اعتماد به برند بر وفاداری به برند مشتریان با تاکید بر ارزش های جمع گرایانه (مطالعه موردی: شرکت های بیمه شهرستان تالش)
86. تبیین رابطه کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده و اعتماد به برند بر وفاداری به برند مشتریان با تاکید بر ارزش های جمع گرایانه (مطالعه موردی: شرکت های بیمه شهرستان تالش)
87. تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر تمایل به ارتباط بلندمدت در مشتری با توجه به نقش تصویر شرکت و رفتار شهروند مشتری (مورد مطالعه: مشتریان بیمه دی در استان گیلان)
88. بررسی رابطه بین اعتماد کارکنان نسبت به سازمان با مقاومت در برابر تغییر با نقش میانجی میل به ادامه خدمت در سازمان (مطالعه موردی: شعب شرکت بیمه دانا استان گلستان)
89. بررسی رابطه بین نوآوری خدمات با تبلیغات دهان به دهان با توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات و وفاداری به برند (مطالعه موردی: شعب بیمه سینا در استان گلستان)
90. بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت خدمات و تبلیغات دهان به دهان با توجه به نقش میانجی ارزش درک شده، رضایتمندی و وفاداری مشتری در شعب بیمه معلم استان گلستان
91. بررسی تاثیر نوع پاسخگویی آنلاین بر کیفیت ارتباط با مشتری و قصد خرید مجدد با نقش میانجی هدف ادراک شده از پاسخ (مورد مطالعه پلتفرم اینستاگرام شرکت بیمه نوین )
92. تدوین چارچوب راهبردی به منظور عملیاتی نمودن توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت در راستای تحقق ماده ۹ سیاست های کلان سلامت ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری
93. بررسی اثر استاندارد سازی و سفارشی سازی خدمات بر وفاداری مشتری با توجه به نقش میانجی گری کیفیت خدمات و رضایت مشتری ( مورد مطالعه شرکت بیمه دانا، استان البرز)
94. ارائه یک مدل مبتنی بر بلاک چین، جهت بهبود صحت داده های پرونده های الکترونیک بیمه حوادثبر اساس ادغام درخت مرکل و شبکه های عصبی در شهرهای هوشمند
95. پیش بینی جهت حرکت قیمت سهام شرکت های بیمه بورسی با استفاده از الگوریتم های رده بندی: مقایسه روش های رگرسیون لجستیک، KNN، درخت تصادفی و جنگل تصادفی
96. بررسی تاثیر استراتژی مشتری محوری بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقشمدیریت منابع انسانی و قابلیت های ارتباط با مشتری (مورد مطالعه: بیمه ایران در شهرتهران)
97. بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی مدیران و رضایتمندی مشتریان با در نظر گرفتن نقش واسطه ای تعهد سازمانی کارکنان(مورد مطالعه: اداره کل بیمه سلامت استان هرمزگان)
98. بررسی رابطه بین انتظارات مشتری و رفتارهای شهروندی و رفتار مشارکتی با توجه به نقش میانجی وفاداری و عملکرد درک شده در شعب بیمه معلم استان گلستان
99. طراحی الگوی نقش سیرتحول ،الزامات، ابعاد کیفیت و اصول مدیریت کیفیت جامع در اجرای خط مشی های بیمه ای (مطالعه موردی: اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان)
100. تاثیر سبک مدیریتی در توسعه رابطه برند کارکنان فروش، عملکرد خدمات و وفاداری مشتری با نقش تعدیلگری مدیریت دانش(مورد مطالعه : دفاتر بیمه ایران در شهر مشهد)