بررسی پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم (Triticum turgidum var. durum) با استفاده روش ها پارامتری و ناپارامتری تجزیه پایداری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 313

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCB-13-37_006

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1400

Abstract:

 گندم دوروم با نام علمی Triticum turgidum var. durum تتراپلویید و دارای ۲۸ کروموزوم می­باشد و یکی از مهم ترین غلات دنیا است که در مناطق نیمه خشک جهان کشت میشود. معرفی ژنوتیپ هایی با عملکرد بیشتر، متحمل به کم آبی و دارای پایداری بالا یکی از ضرورت های توسعه کشت گندم دوروم است. اثر متقابل ژنوتیپ در محیط یکی از موضوعات مهم در برنامه های اصلاحی می باشد و در صورت وجود اثر متقابل باید پایداری و سازگاری ژنوتیپ ‎ها در محیط های مختلف برای تولید محصول مطمئن ارزیابی شود. در تحقیق حاضر به منظور بررسی پایداری ۱۰ ژنوتیپ گندم دوروم، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در دو شرایط دیم و آبیاری انتهایی طی سال­های زراعی۱۳۹۷-۱۳۹۶و ۱۳۹۸-۱۳۹۷، در شهرستان­ کوهدشت استان لرستان انجام شد. نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه ژنوتیپ ها برای اجرای آزمایش در طی دوسال و در دو محیط نشان داد که تنوع معنی داری (۰۱/۰ p<)  برای عملکرد در بین ژنوتیپ ها وجود داشت، اثر سال معنی دار نشد و اثر دو محیط در سطح ۱% معنی دار بود، همچنین اثر متقابل ژنوتیپ× محیط نیز در سطح ۱ درصد معنی دار شد. براساس میانگین عملکرد، Omrbi۳، هانا، بهرنگ و آریا بیشترین پایداری را داشتند، اما در مقابل Dm-۷۳-۱۳، دهدشت، مراغه ۱ و مراغه ۲ کمترین پایداری را نشان دادند. پایداری ژنوتیپ ها با روش های پارامتری و ناپارامتری  براساس عملکرد دانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، که هیچکدام از پارامترها با عملکرد همبستگی مثبت و معنی داری نداشتند، بنابراین ژنوتیپ های دارای بیشترین عملکرد براساس این پارامترها دارای پایداری بالایی نبودند. بر اساس روش های پارامتری دو ژنوتیپ آریا و شبرنگ دارای بیشترین پایداری و عملکرد متوسط بودند. در روش های ناپارامتری نیز مشاهده شد که ژنوتیپ های آریا، هانا و Omrbi۳ که پتانسیل بالایی برای عملکرد داشتند براساس RS و kr نیز پایداری بالایی نشان دادند.

Authors

هوشنگ رحمتی

of Agronomy, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran

علی نخ زری مقد

Department of Plant Production, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran

علی راحمی کاریزکی

Department of Plant Production, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran

زینب اورسجی

Department of Plant Production, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ۱. Aghaiee Sarberzeh, M., M. Dastfal, H. Farzadi, B. Andarzian, ...
 • Akbari, M., M. Aghaie Sarbarzeh and K.H. Mostafavi. ۲۰۱۴. Evaluation ...
 • Akbari, M., M. Aghaiee Sarberzeh and K.H. Mustafawi. ۲۰۱۵. Evaluation ...
 • Akcura, M., Y. Kaya, S. Taner and R. Ayranci. ۲۰۰۶. ...
 • Ayalneh, T., T. Letta and M. Abinasa. ۲۰۱۳. Assessment of ...
 • Badri, H., R. Mohammadi and A. etminan. ۲۰۲۰. Study on ...
 • Blum, A. ۱۹۹۶. Crop responses to drought and the interpretation ...
 • Crossa, J. ۱۹۹۰. Statistical analysis of multilocation trials. Adv. Agron, ...
 • Dabiri, Sh. ۲۰۱۴. Investigation of advanced bread wheat genotypes in ...
 • Dastori, A., R. Asghari and J. Shahbazi. ۲۰۱۴. Evaluation of ...
 • Eberhart, S.A. and W.A. Russell. ۱۹۶۶. Stability parameters for comparing ...
 • Farahani, A. and A. Arazani. ۲۰۰۶. Genetic diversity of cultivars ...
 • Finlay, K.W. and G.N. Wilkinson. ۱۹۶۳. The analysis of adaption ...
 • Francis, T.R. and G.N. Kannenberg. ۱۹۷۸. Yield stability studies in ...
 • Golabadi, M., A. Arzani and S. Mir Mohammadi Meybodi. ۲۰۱۲. ...
 • Golparvar, A., S. Mottaqi and A. Lotfifar. ۲۰۱۱. Diall analysis ...
 • Gomaa, M. R., M. EL-Badawy, A. El Hosary, Sh. R. ...
 • Jahromi, H.M.A., M. Khodarahmi, A. Mohammadi and A. Mohammadi. ۲۰۱۱. ...
 • Huehn, M. ۱۹۷۹. Beitrage zur erfassung der phanotypischen stabilitat. Advances ...
 • Huehn, M. ۱۹۹۶. Non-parametric analysis of genotype × environment interactions ...
 • Ismailzadeh Moghaddam, M., M. Zakizadeh, H. Akbari Moghadam, M. Abedini ...
 • Judy, M. and S.H. Mehri. ۲۰۱۸. Investigation of resource-reservoir relationship ...
 • Kang, M.S. ۱۹۸۸. A rank-sum method for selecting high yielding ...
 • Karimizadeh, R., T. Hosseinpour, J. Alt Jafarby, K. Shahbazi Homonlo, ...
 • Karimizadeh, R., M. Mohammadi, J. Alt Jafarbay and T. Hosseinpour. ...
 • Ketata, H.Y., S.K. Yau and M. Nachit. ۱۹۸۹. Relative consistency ...
 • Khaksar, N., A. Farshadfar and R. Mohammadi. ۲۰۱۳. Evaluation of ...
 • Kilici, H., M. Akcura and H. Aktas. ۲۰۱۰. Assessment of ...
 • Kobriaei, A., A. Yazdan Sepas, S. Keshavarz, M. Bi Hemta ...
 • Madani, H.A., A.A. Jafari, H. Safari and H. Shirvani. ۲۰۱۷. ...
 • Moghadam, A. and Z. Dehghanpour. ۲۰۰۱. Interrelationship among several stability ...
 • Moghaddasi, L., V. Rashidi and Z. Hagighi. ۲۰۰۹. Effect of ...
 • Mohammadi, R., M. Armion, B. Sadeghzadeh, S. Golkari, G. Khalilzadeh, ...
 • Mohammadi, R., E. Farshadfar and A. Amri. ۲۰۱۶. Comparison of ...
 • Naghavi, M.R., M. Moghaddam, M. Torchi and M.R. Shakiba. ۲۰۱۶. ...
 • Najafi Mirak, T., M. Dastfal, H. Farzadi, M. Sayyahfar and ...
 • Najafimirk, T., M. Dastfal, B. Andarzian, H. Farzadi, M. Bahari ...
 • Nawabpur, S. and G. Kazemi. ۲۰۱۳. Comparison of different wheat ...
 • Nikseresht, R., A. Mohammadi, A. Majidi Herwan and K.H. Mustafawi. ...
 • Pinthus, M.J. ۱۹۷۳. Estimate of genotype-value: A proposed method. Euphytica, ...
 • Rashid, T., S. Haider Shah, G. Karim, S. Munawar Shah ...
 • Sadeghzadeh ahri, D., S. Bahrami and H. Pashapur. ۲۰۰۶. Evaluation ...
 • Sadeghzadeh ahri, D., A. Rouhi, H. Pashapur, K. Soleimani and ...
 • Sadeghzadeh, B., R. Mohammadi, H. Ahmadi, G. Abedi Asl, M.M. ...
 • Sharifatbar, M.M., M. Ismailzadeh Moghadam, M. Khodarahmi and R. Bozorgipour. ...
 • Shukla, G. ۱۹۷۲. Some statistical aspects of partitioning genotype environmental ...
 • Soleimanifard, A. and R. Naseri. ۱۳۹۲. Genetic diversity of durum ...
 • Thennarasu, K. ۱۹۹۵. On certain non-parametric procedures for studying genotype-environment ...
 • Trethowan, R.M. and M. Reynolds. ۲۰۰۷. Drought resistance: genetic approaches ...
 • Wricke, G. ۱۹۶۲. Über eine Methode zür Erfassung der Okologischen ...
 • Yan, W. and I. Rajcan. ۲۰۰۲. Biplot Analysis of Test ...
 • نمایش کامل مراجع