مسئولیت و پاسخگویی شرکت های سرمایه گذاری چند ملیتی در قبال آسیب ها و آلودگی های زیست محیطی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 117

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JALR-12-44_011

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1400

Abstract:

علی رغم حمایت حقوق بین الملل از شرکت های چند ملیتی،تلاش های متعددی برای حصول اطمینان از پاسخگویی و مسئولیت این شرکت ها صورت گرفته است. یکی از نکات مهم در مورد پاسخ گویی و مسئولیت شرکتها این است که در حالی که شرکت های چند ملیتی حق دارند تحت قانون حمایت از سرمایه گذاری بین المللی باشند، اما این امر در تعادل با حقوق و وظایف مشابه آنها در سطح بین المللی نیست. این مقاله با به کارگیری روش تحلیل محتوایی و روش مطالعه کتابخانه ای، به بررسی این نکته می پردازد که همزمان با حمایت از شرکتهای سرمایه گذاری چند ملیتی در حقوق بین الملل،الزام این شرکتها به پاسخگویی در قبال فعالیتهای سرمایه گذاری توام با تخریب و الودگی محیط زیست مورد توجه قرار گیرد به گونه ای که همزمان با حمایت از فعالیتهای سرمایه گذاری شرکتهای چند ملیتی، بتوان آسیب ها و مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای این شرکتها را به حداقل رساند.

Authors

ایدا مخترع

دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران-ایران.

صادق زیبا کلام

دکتری تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه تهران(نویسنده مسئول).

داود هرمیداس باوند

دکتری تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق

زهرا عابدی

دکتری تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحفقیقات، تهران-ایران.