استفاده از برخی مواد القا کننده مقاومت برای کنترل بیماری لکه موجی سیب زمینی به عنوان روشی سالم و دوستدار محیط زیست در کشاورزی پایدار

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 643

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ANIMALB04_031

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1400

Abstract:

بیماری لکه موجی ناشی از قارچ Alternaria alternata یکی از رایج ترین بیماریهای سیب زمینی درمزارع استان آذربایجان شرقی است و سالانه بین ۱۰-۱۵ درصد محصول در اثر این بیماری از بین میرود. در این تحقیق، تاثیر برخی مواد القاکننده مقاومت شامل اسید سالیسیلیک، اسید اگزالیک و متیل سالیسیلات در مهار این بیماری، در شرایط گلخانه ای در روی رقم آگریا به عنوان حساس ترین رقم سیب زمینی بررسی شد. نتایج نشان داد که مواد القا کننده مقاومت در غلظتهای مختلف تاثیر بهسزایی در کاهش شدت بیماری دارند و بیشترین درصد مهار بیماری مربوط به اسید سالیسیلیک ۱ میلیمولار و کمترین درصد نیز مربوط به اسید اگزالیک ۱۰ میلی مولار بود. در بررسیهای آزمایشگاهی، بیشترین درصد بازدارندگی از رشد شعاعی میسلیوم قارچ عامل بیماری، مربوط به متیل سالیسیلات ۸۰۰ میکرومولار و اسیداگزالیک ۱۰ میلی مولار و کمترین درصد بازدارندگی نیز متعلق به اسید اگزالیک ۲/۵ میلیمولار بود. با افزایش غلظت اسید سالیسیلیک و متیل سالیسیلات، درصد بازدارندگی از رشد میسلیومی قارچ عامل بیماری نیز افزایش نشان داد درحالی که در مورد اسیداگزالیک، این افزایش فقط تا غلظت ۱۰ میلی مولار مشاهده شده و بعد از آن کاهش یافت . در آزمون تاثیر مواد القا کننده مقاومت بر تندش اسپورهای قارچ آلترناریا، اسیداگزالیک در غلظتهای ۲۰، ۱۰، ۵ و ۲/۵ میلی مولار به ترتیب موجب تندش اسپورها به میزان ۰، ۰ ، ۷۵ و ۱۰۰ درصد گردید. اسید سالیسیلیک و متیل سالیسیلات در تمامی غلظت های مورد استفاده، هیچ نوع ممانعتی از تندش اسپورها ایجاد نکرده و در تمام این تیمارها تندش ۱۰۰ درصدی اسپورها مشاهده گردید.

Keywords:

آلترناریا , سیب زمینی , لکه موجی , مواد القا کننده مقاومت

Authors

علی ویانی

استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز