بررسی اثر ضدباکتریایی دو محصول اسیدیفایر داخلی و خارجی بر روی برخی باکتریهای بیماریزای طیور

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 694

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ANIMALB04_036

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1400

Abstract:

گسترش باکتریهای مقاوم به دارو در صنعت طیور و انتقال آن به انسان، به نگرانی مهمی تبدیل شده است. بنابراین، استفاده از ترکیبات جایگزین با اثرات جانبی محدود مورد توجه قرار گرفتند که اسیدهای آلی و عصاره های گیاهی از جمله این موارد هستند. هدف از این مطالعه، بررسی خواص ضدباکتریایی یک اسیدی فایر داخلی (اسیدی فایراپتوسید) و مقایسه آن با یک اسیدی فایر وارداتی (فیتمکس) علیه سه باکتری اشرشیاکلای، سالمونلا انتریتیدیس و کلستریدیوم پرفرنجنس در شرایط آزمایشگاهی میباشد. ارزیابی pH انجام شد. حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) بررسی شد. میزان فراریت و همچنین فعالیت ضدباکتریایی در اثر اعمال حرارت ۸۰ درجه ی سانتیگراد در مدت زمانهای ۰، ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ ثانیه اندازه گیری شد. میزان pH برای دو محصول داخلی و وارداتی به ترتیب ۴/۱ و ۳/۹ بود. هر دو محصول داخلی و وارداتی بر روی سه باکتری مورد مطالعه فعالیت ضدباکتریایی نشان دادند که کمترین میزان (۴ mg/mL) MIC و (۸ mg/mL) MBC مربوط به محصول داخلی بر روی باکتری اشرشیاکلای بود. بررسی میزان اختلاف وزن بر اثر اعمال حرارت حاکی از این بود که دما بر فراریت اسید در محصول داخلی برخلاف وارداتی بیتاثیر بود. نتایج مربوط به بررسی اثر دما بر فعالیت ضدباکتریایی نشان داد که تا مدت زمان ۱۲۰ ثانیه، دمای ۸۰ درجه ی سانتیگراد بر فعالیت این دو محصول اثر معنیداری نشان نداد. در نهایت این مطالعه نشان داد که محصول اسیدیفایر داخلی میتواند بعنوان محصول مناسبی برای کنترل باکتریهای بیماریزای طیور مورد استفاده قرار گیرد.

Authors

سیده زهرا موسوی

گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

میترا ریاسی

گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

علی جوادمنش

گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد