چالش های مدیریت سرمایه ی انسانی در شهرداری ها (مطالعه موردی شهرداری ارومیه)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 361

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC07_078

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1400

Abstract:

هر تغییرات در بافت جمعیتی، ابعاد اجتماعی و راه و روش های مدیریتی به گونه ای است که سازمانها را با چالش ها و بحران هایی در کسب اهداف فردی یا اهداف سازمانی با توجه به شرایط داخلی ومحیطی روبرو می کند. عامل مشترک تمام سازمان ها در رویارویی با این مشکلات، مدیریت سرمایهانسانی می باشد و این مدیریت را وادار می سازد تا هدف ها، سیاست ها، راهبردها و رویه های خود را بااین چالش ها هماهنگ کند و با به کاربستن تمهیداتی موجب شکوفایی استعداد بلقوه کارکنان و در راستایخط مشی و تحقق اهداف سازمانی شود. در این پژوهش چالش های درونی و بیرونی پیش رویشهرداری ارومیه در حوزه مدیریت منابع انسانی بررسی شده است . این پژوهش به لحاظ ماهیت و مخاطبشناسی کاربردی، به لحاظ هدف اکتشافی و به لحاظ روش مروری و کتابخانه ای است. در این مقاله، چالشهای مدیریت منابع انسانی شهرداری ها در شش حوزه برنامه ریزی شایسته سالاری و جانشین پروری؛ارزیابی و مدیریت عملکرد؛ استخدام و گزینش؛ تجزیه و تحلیل شغل؛ حقوق و دستمزد؛ آموزش و بهسازیمورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این بررسی نشان داد تغییرات هرم جمعیتی، ویژگی های فرهنگعمومی و سازمانی، ضعف نا م های ارزیابی عملکرد و سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد، نارسایی هاینظام آموزش و توانمندسازی کارکنان، ناهماهنگی در نظام پرداخت بین کارکنان و مدیران و نیز سازما نهای مختلف شهرداری از اهم چالش های پیش روی مدیریت منابع انسانی درشهرداری ارومیه و در مسیرتحقق اهداف چشم انداز و اسناد بالادستی این ارگان می باشد.

Keywords:

نظام اداری , مدیریت منا بع انسانی , رویکرد راهبردی , شهرداری

Authors

نوید نوزاد

کارشناس برنامه ریزی

میلاد محمودی رضائیه

کارشناس برنامه ریزی