تبیین نقش خلاقیت و نوآوری بر صادرات کسب و کارهای خانگی (مطالعه موردی: کسب و کار خانگی فرش دست بافت)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 267
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MODIRACONF06_067

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1400

Abstract:

صادرات پس از سرمایه گذاری، بیشترین تاثیر را بر رشد تولید ناخالص داخلی و پس از هزینه های دولت،بیشترین تاثیر را بر اشتغالزایی دارد و صادرات فرش دست بافت به عنوان یکی از کارآمدترین انواع صادرات،می تواند در فرایند استراتژی توسعه اقتصادی قرار بگیرد. هدف از مقاله حاضر تبیین نقش خلاقیت و نوآوریبر صادرات کسب و کارهای خانگی (مطالعه موردی: کسب و کار خانگی فرش دست بافت) بوده است. روشتحقیق توصیفی- پیمایشی است و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری افراد مشغول به کسب و کارهای خانگی فرش دست بافت در استان مازندران به تعداد ۲۵۰۰۰ نفر می باشند که تعداد نمونه براساس جدول مورگان ۳۷۹ نفر می باشد. یافته های حاصل از آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارپی ال اس نشان داده که خلاقیت و نوآوری و ابعاد آن بر صادرات کسب و کار خانگی فرش دست بافت تاثیرمعنی دار دارد. در پایان نیز پیشنهاداتی از قبیل طراحی برنامه ریزی جامع (استراتژیک) برای صادرات فرش دستبافت، استفاده از روش های موثر بازاریابی برای صادرات فرش دست بافت و ... ارائه گردید.

Keywords:

خلاقیت , نوآوری , صادرات , کسب و کارهای خانگی

Authors

ناهید رمضانی درویشی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی موسسه غیرانتفاعی راه دانش