بررسی تنش شمع های سازهای در توده های بسیار سست کوی فرشته شمالی تبریز

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 301

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EBUCONF12_026

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1400

Abstract:

به منظور افزایش ظرفیت باربری پی ها، از پی های عمیق استفاده میشود. یکی از انواع پیهای عمیق، شمعهای سازه ای می باشند که میبایست هم از نظر اقتصادی و هم از نظر مهندسی، مورد بررسی قرار گیرند. از این رو در این مقاله به بررسی رفتار شمعهای سازهای در توده های بسیار سست کوی فرشته شمالی تبریز پرداخته شده است. در این راستا از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس استفاده گردیده و به ارزیابی تاثیر طولهای مختلف شمعهای موجود در سیستم رادیه شمع مورد مطالعه پرداخته شده و کانتورهای مربوط به تنش در توده خاک موردنظر و سیستم رادیه شمع استخراج شده است. مدلهای مورد بررسی، با در نظر گرفتن ابعاد رادیه برابر ۲۰ در ۱۵ متر، ابعاد توده خاک برابر ۶۰ در ۴۵ متر، تعداد شمعها برابر ۱۲ عدد با آرایش ۳ در ۴ و نیز فاصله ۵ متری شمعها از یکدیگر انجام شده است. برای بررسی تاثیر طولهای مختلف شمع، از شمعهای به طول ۴، ۱۱ و ۱۶ متری استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش طول شمعها، تنشهای جذب شده توسط شمعها به اندازه ۴/۹ برابر افزایش یافته است. با افزایش طول شمعها، مقادیر تنش توده خاک کاهش یافته و مقادیر تنش سیستم رادیه شمع افزایش پیدا کرده است. همچنین با بررسی سیستم رادیه شمع بصورت مجزا، مشخص شد که با افزایش طول شمعها، تنش های ایجاد شده در رادیه کاهش و تنش های ایجاد شده در شمعها افزایش پیدا کرده است.

Keywords:

سیستم رادیه شمع , رفتار شمعهای سازه ای , کانتورهای تنش , توده های بسیار سست خاک

Authors

محمد احمدی عدلی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند

شایان علافی مرند

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند