در باب همگرایی در تحلیل های دینامیکی سازه ها1- علت اصلی همگرایی نامناسب در تحلیل دینامیکی مدل های غیرخطی سیستم های سازه ای

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,223

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_680

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

Abstract:

پاسخ های حاصل از انتگرال گیری گام به گام از معادلات نیم گسسته حرکت در حالت کلی تقریبی است. در نتیجه، برای استفاده موفقیت آمیز از پاسخ های تقریبی محاسبه شده، برقرار بودن شرط همگرایی لازم است. در انتگرال گیری از معادلات حرکت غیرخطی، این امر محقق نیست، و با کوچک کردن اندازه گام های زمانی، دقت پاسخ ها لزوماً افزایش نمی یابد. در این مقاله، علت اصلی این پدیدة ناخواسته بررسی شده، به این نتیجه انجامیده است که در انتگرال گیری های متعارف، تأثیر کنترل نشده خطاهای باقیمانده از محاسبات تکراری غیرخطی مؤثرترین عامل در همگرایی نامناسب پاسخ های حاصل از معادلات نیم گسسته حرکت غیرخطی است.

Keywords:

معادلات نیم گسسته حرکت , انتگرال گیری گام به گام , رفتار غیرخطی , همگرایی , خطای ذاتی , خطای حل های غیرخطی

Authors

جمشید فرجودی

استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی، دانشگاه تهران

سیداحمد انوار

استادیار بخش مهندسی راه و ساختمان دانشکده مهندسی دانشگاه تبریز

هاشم مهرآذین

استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

آرام سروشیان

استادیار گروه سازه های خاص پژوهشکده سازه