بررسی نقش صفات شخصیتی (وظیفه شناسی، سازگاری و هیجان خواهی) در رفتارهای پرخطر

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 211

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ICSS-16-1_001

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1400

Abstract:

هدف: با توجه به پیامدهای نامطلوب رفتارهای پرخطر و کم ­توجهی به شناسایی عوامل همبسته آن ،هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش صفات شخصیتی وظیفه ­شناسی، سازگاری و هیجان خواهی در رفتارهای پرخطر بود. روش­: ۱۲۰ نفر (۷۰ پسر) از شرکت کنندگان به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به وسیله فرم کوتاه پرسش­نامه پنج عامل بزرگ شخصیت )BFI(، فرم پنجم مقیاس هیجان خواهی زاکرمن و پرسش­نامه رفتارهای پرخطر ارزیابی شدند. یافته­ ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین هیجان خواهی و رفتارهای پرخطر رابطه مثبت معنادار و بین سازگاری و وظیفه شناسی و رفتارهای پرخطر رابطه منفی معنادار وجود دارد. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که ابعاد شخصیتی سازگاری و وظیفه­ شناسی پیش­بینی کننده معنادار رفتارهای پرخطر هستند و از بین ابعاد هیجان ­خواهی، مولفه­ های بازداری زدایی و تجربه ­جویی رفتارهای پرخطر را پیش­بینی می کنند. علاوه براین، میانگین نمرات پسران در مولفه­ های ماجراجویی، تجربه­ جویی و حساسیت به یک­نواختی هیجان خواهی و رفتارهای پرخطر بیشتر از دختران بود. نتیجه گیری: با توجه به نقش عوامل شخصیتی درگرایش افراد به رفتاهای پرخطر، می توان ازنتایج این پژوهش درراستای پیش بینی و پیشگیری از این نوع رفتارها و مداخلات لازم بهره برد.  

Authors

بهزاد سلمانی

Department of Clinical Psychology, Psychology & Educational Sciences Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran

جعفر حسنی

Department of Clinical Psychology, Psychology & Educational Sciences Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran.

المیرا آریانا کیا

Department of Clinical Psychology, Psychology & Educational Sciences Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran.