واکاوی رابطه بین استراتژیهای زنجیره تامین ناب و چابک بر عملکرد بازاریابی در صنایع پروتینی (کارخانه های شام شام و دمس)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 376

This Paper With 15 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HLSPCONF01_050

تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1400

Abstract:

در محیط پویا و بیش از حد رقابتی بازارهای جهانی ، طراحی موثر زنجیره تامین و استراتژی های آن به سازمان ها کمک می کند تا منابع را، برای جریان بهبود یافته محصولات و خدمات هماهنگ کنند و نیازهای متنوع مشتریان را برآورده کنند. از جمله این استراتژیها، استراتژی زنجیره تامین ناب و چابک است. هدف اصلی از مقاله حاضر واکاوی رابطهی بین استراتژیهای زنجیره تامین ناب و چابک بر عملکرد بازاریابی شرکتهای شام شام و دمس است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان ستادی و کارشناسان کارخانجات پروتئینی شامل " شام شام" و " دمس" در استان فارس طی سالهای ۱۳۹۸- ۱۳۹۹ تشکیل میدهد. دادههای مورد نیاز برای سنجش و اندازهگیری به وسیله پرسشنامهای که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفته بود، در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات، مشخص شد که دو استراتژی ناب و چابک بر عملکرد بازاریابی کارخانهها موثر است. اما از آنجایی که هیچگونه تفاوت معناداری از لحاظ برتری بین دو استراتژی مذکور مشاهده نگردید در نتیجه، آن شرکتها و سازمانها با توجه به هدف اصلی و نیز نوع محیطی که در آن به فعالیت میپردازد میتوانند به تدوین و اجرای هر یک از این دو استراتژی اقدام نمایند.

Authors

هدی مرادی

کاندیدای دکتری تخصصی، گروه مدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

مهدی عباس زاده

کاندیدای دکتری تخصصی،گروه مدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.