تحلیل هیدرولیک و انتقال رسوب رودخانه کن با استفاده از مدل HEC-RAS

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 195

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE06_109

تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1400

Abstract:

نزدیکی رودخانه کن به شهر تهران و مورد توجه قرار گرفتن آن به عنوان منطقه تفرجگاهی در سالهای اخیر، منجر به افزایش ساخت و ساز پیرامون رودخانه شده است. از اینرو انجام مطالعات هیدرولیک و انتقال رسوب رودخانه به منظور شناسایی رفتار هیدرولیکی و انتقال رسوب آن وشناسایی پاسخ رودخانه به منظور ساماندهی آن امری ضروری میباشد مدلهای ریاضی میتوانند ابزارهای مفیدی جهت شبیهسازی جریان آب و رسوب در رودخانه ها باشند. مدل-HEC RAS یکی از پرکاربردترین این مدلها میباشد که برای محاسبات هیدرولیکی جریان یک بعدی و انتقال رسوب رودخانه ها و کانالها طراحی شده است. هدف از این مقاله تلفیق الحاقیه HEC-GeoRAS در محیط ArcGIS با مدل هیدرولیکیHEC-RAS به منظور شناسایی رفتار هیدرولیکی؛ رژیم غالب جریان، پدیده های هیدرولیکی و پارامترهای هیدرولیکی جریان رودخانه کن در دبی های با دوره بازگشت ۱۰، ۲۵ و ۵۰ ساله و همچنین نحوه انتقال رسوب؛ رسوب گذاری و فرسایش در طول رودخانه میباشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که مدل HEC-RAS میتواند مقادیر عددی مناسبی را جهت مطالعه خصوصیات هیدرولیکی جریان و انتقال رسوب در منطقه مطالعاتی ارائه دهد.

Keywords:

Authors

نازنین حق پرست

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

خدیجه صبری رزم

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

مسعود تجریشی

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف