دیوان بین المللی حقوق دریاها و جایگاه آن در برابر دیوان بین المللی دادگستری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 119

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSTCONF08_011

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1401

Abstract:

با تصویب کنوانسیون حقوق دریاها مقدمات لازم برای تاسیس دیوان بین المللی حقوق دریاها فراهم گشتو متعاقبا گمانهزنی بر سر محدود شدن صلاحیتهای رسیدگی موضوعی دیوان بین المللی دادگستری به موضوعات مربوط به حوزه حقوق دریاها بالا گرفت. تشابهات ساختاری دیوان بین المللی حقوق دریاها که عمدتا محصول الگوبرداری معماران دیوان بین المللی حقوق دریاها از دیوان بین المللی دادگستری بود و نیز صلاحیتهای شخصی بسیار گسترهای که این دیوان تازه تاسیس در مقابل دیوان دادگستری بین المللی برای خود مد نظر داشت و در کنوانسیون حقوق دریاها نیز بدان اشاره شده است باعث شد که در بدو تاسیسش تصور شود که دیوان اخیر سودای تبدیل شدن به یگانه دیوانی را دارد که خود را در رسیدگی به موضوعات مربوط به حوزه حقوق دریاها ذیصلاح میداند. پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که آیا با وجود دیوان بین المللی حقوق دریاها، صلاحیت رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به مسائل مرتبط با حوزه حقوق دریاها محدود شده است؟ فرضیه نویسنده بر آن است که گسترش دیوان های بین المللی تخصصی لزوما به معنای محدودشدن صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نیست. نویسنده از روش توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای استفاده نموده و با هدف یافتن پاسخ پرسش اخیر تحقیقاتی را انجام داده است. نتیجه کلی تحقیق حاضر نشان میدهد که گسترش دیوان های بین المللی تخصصی باعث تسریع رسیدگی در پرونده های ارجاعی به دیوان بین المللی دادگستری شده و مانعی بر سر راه صلاحیت های این دیوان به حساب نمیآید.

Keywords:

دیوان بین المللی حقوق دریاها , دیوان بین المللی دادگستری , صلاحیت , تعارض

Authors

زهرا کیانی خلیران

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

امیرحسین ملکی زاده

دکترای تخصصی حقوق بین الملل، استادیار و عضو هیات علمی گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران