آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی در شهرداری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 511

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMEA01_0610

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

Abstract:

امروزه داشتن رویکرد استراتژیک در زمینه منابع انسانی امری ضروری است. بر این اساس، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای سیستم ها و فرآیندهای مدیریت منابع انسانی، میتواند در موفقیت یا شکست هر یک از سازمانها تاثیرگذار باشد. از این رو، این مقاله به آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی در شهرداری می پردازد که تعداد ۴ معاون از جمله؛ معاون اداری، معاون مالی، معاون عمرانی و معاون شهرسازی و همچنین تعداد ۱۵ نفر از کارمندان یک شهرداری مورد تحقیق قرار گرفتند. روش این تحقیق از رویکرد کیفی و به صورت پدیدارشناسی است که ابزار گردآوری آن مصاحبه، در حوزه های مختلف از جمله؛ فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی، بعد طراحی شغل، بعد کارمندیابی (گزینش و استخدام)، بعد آموزش، بعد توسعه و بالندگی کارکنان که شامل دو قسمت: الف) مشاوران شغلی و ب) انتصابات و ارتقاء شغلی است، بعد ارزیابی، بعد حقوق و دستمزد، بعد انگیزش و مزایای شغلی، مدیریت یا رهبری کارکنان، حفظ، نگهداشت و امنیت منابع انسانی و روابط موثر با کارکنان که شامل دو قسمت: الف) رسیدگی به شکایات کارکنان و ب) رسیدگی به تخلفات کارکنان است میباشد. در نتیجه با تحلیل مصاحبه های صورت گرفته، آسیب های این سازمان عبارت اند از: عملکرد ضعیف در فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی، ضعف در گزینش و استخدام، ضعف در انتصاب و ارتقاء شغلی، حقوق و دستمزد محدود، ضعف در ایجاد انگیزش و پرداخت مزایا برای کارکنان، عملکرد ضعیف در نگهداشت و ایجاد امنیت شغلی و روابط موثر محدود با کارکنان.

Authors

سیدمهدیس حسینی ایمنی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش تجارت الکترونیکی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

رسول عباسی

استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران