تاثیر دما بر عملکرد آهک در تثبیت خاکهای آلوده به فلز سنگین

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GSI40_094

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1401

Abstract:

به منظور بهبود عملکرد خاک در کنترل آلودگی ناشی از فلزات سنگین و بهبود خواص ژئومکانیکی آن، از روش تثبیت و جامد سازی (S/S) استفاده میشود. روش شیمیایی S/S با افزودن سیمان، آهک و به طور کلی موادی که تشدید کننده واکنشهای پوزولانی باشند، انجام میپذیرد. موفقیت اصلاح خاکهای آلوده به فلزات سنگین به روش S/S وابسته به مشخصات تشکیل دهنده اجزا و شرایط محیطی است. لذا، در این مطالعه به بررسی تاثیر آهک به عنوان یک تثبیت کننده مناسب بر بهبود عملکرد فرایند S/S در بستر کائولینیت آلوده به فلز سنگین مس پرداخته و سپس تاثیر دمای عمل آوری روی فرایند تثبیت، مورد بررسی قرار گرفت. فلز مس به کائولینیت اضافه شد تا خاک آلوده مصنوعی به دست آید؛ سپس آهک با نسبتهای ۲/۵، ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد به عنوان ماده اصلاح کننده افزوده شد. در ادامه مجموعه ای از آزمایشهای جذب (AA)، اسیدشویی (TCLP)، مقاومت فشاری محدود نشده (UCS) و اندازهگیری EC و pH به منظور بررسی رفتار نمونه ها صورت گرفت. جهت بررسی تاثیر دما، نمونه ها در دو محیط مجزا با دماهای ۲۰°C و ۴۵°C نگهداری شدند. نتایج نشان داد که افزایش میزان آهک و افزایش دمای محیط باعث افزایش مقاومت و قابلیت نگهداشت فلز سنگین در خاک میشود، زیرا آهک با افزایش pH باعث انحلال سطوح رسی شده و در صورت ترکیب با یون کلسیم آزاد در سیستم، از طریق فعالیتهای پوزولانی، ترکیبات C-S-H و C-A-H را تشکیل میدهد، همچنین افزایش یونهای ۲(OH)- و (Ca۲+) حاصل از تجزیه آهک، توسط مکانیزمهایی در بهبود عملکرد تثبیت خاک تاثیرگذارند. در ادامه مشخص شد؛ افزایش دما سبب افزایش کینتیک واکنشهای پوزولانی و شکل گیری نانوساختارهای سیمانی میگردد.

Keywords:

خاک آلوده , فلز سنگین , آهک , تثبیت و جامد سازی

Authors

هادی خان بلاغی

دانشجوی دوره دکتری مهندسی محیطزیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

امیررضا گودرزی

دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

مهرداد چراغی

دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران