بررسی خصوصیات فیزیکی در ارزیابی مقاومت کششی برزیلی نمونه های سنگ آندزیت سنندج

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 109

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ZAMINCONF03_008

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1402

Abstract:

به طور گسترده پذیرفته شده است که مقاومت کششی نقش غالبی در مکانیسم شکست سنگ یا مواد سنگ مانند دارد.مقاومت کششی عمدتا از طریق دو روش تعیین میشود؛ آزمایش کششی مستقیم و آزمایش برزیلی با توجه به سختی آماده سازینمونه و دشواری انجام آزمایش کششی مستقیم، آزمایش برزیلی به طور گسترده ای برای تعیین مقاومت کششی سنگ استفاده شده است.این پژوهش با هدف تخمین مقاومت کششی نمونه های سنگ آندزیت سنندج با استفاده از خصوصیات فیزیکی آن ها انجامگرفت. با استفاده از آنالیزهای رگرسیونی ساده و چندگانه روابطی برای تخمین مقاومت کششی برزیلی براساس خصوصیات فیزیکیسنگ های آذرین مورد مطالعه ارائه شده است نتایج حاصل از آنالیز آماری نشان داد که درصد تخلخل برای پیش بینی مقاومتکششی برزیلی مفیدتر هستند. در رگرسیون ساده بیشترین همبستگی میان درصد تخلخل و مقاومت کششی برزیلی مربوط بهرابطه درجه دوم با ضریب تعیین (۹۹۸ / ۰ = (R(۲) می باشد همچنین در رگرسیون چندگانه بیشترین همبستگی با ضریب تعینین(۹۹۹ / ۰ = (R(۲) مربوط به دو پارامتر (درصد تخلخل و وزن واحد حجم خشک) و (درصد تخلخل و وزن واحد حجم اشباع) به عنوانپارامترهای ورودی می باشد.

Authors

حسن بحرانی

دکتری، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

جمال دست یافته

کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان