تاثیر تجربه برند، کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده بر تبلیغ شفاهی برند از طریق عشق برند(مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات برند اپل در اصفهان)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IAMS18_152

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

Abstract:

برندها نقش مهمی در رفتار مصرف کننده دارند. برند نه تنها پایبندی سازمان به وعده های خود برای ارائه مزایای کارکردی به مشتری را نشان می دهد، گویای پایبندی سازمان به ارائه مزایای خاص برای مشتری است. امروزه نقش مدیریت برند دچار تحول بنیادین شده است و به حالت راهبردی تبدیل گردیده است، تحقیق حاضر توصیفی با روشی پیمایشی از منظر هدف کاربردی است که هدف اصلی آن بررسی تاثیر تجربه برند، کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده بر تبلیغ شفاهی برند از طریق عشق برند در بین مصرف کنندگان محصولات برند اپل در اصفهان بوده است. پرسشنامه تحقیق در بین ۳۸۴ نفر از افراد جامعه آماری و به روش نمونه گیری در دسترس توزیع گردید. با گردآوری پرسشنامه های توزیع شده با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری به تحلیل داده ها اقدام شد، با توجه به تایید برازندگی ابعاد و مدل به ارایه تحلیل مسیر در راستای بررسی فرضیات پرداخته شد که نتایج به دست آمده نشان از تایید کلیه فرضیه های تحقیق در راستای تاثیر تجربه برند، کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده بر تبلیغ شفاهی برند از طریق عشق برند در مورد مطالعاتی را نشان داد، همچنین نتایج به دست آمده بیانگر این بود که عشق برند و ارزش ادراک شده با ضریب تاثیر ۰/۸۳ بیشترین تاثیر را بر تبلیغ شفاهی برند و تجربه برند با ضریب تاثیر ۰/۷۷ کمترین میزان تاثیر را بر عشق برند به دست آوردند

Authors

افسانه اسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیگرایش بازاریابی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

محمود نادری بنی

استادیار دانشکده مدیریت و نوآوری، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

رضا صالح زادده

استادیار دانشکده مدیریت و نوآوری، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

زهرا ولیخانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران