تبیین ارتباط بین سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با یکپارچگی زنجیره تامین (مطالعه موردی شهرک صنعتی آبیک)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 189

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET13_013

تاریخ نمایه سازی: 5 مرداد 1401

Abstract:

شرکت ها برای حفظ قدرت رقابت خود در این محیط تجاری به دنبال راهکارهای جدیدی میگردند؛ روشی که بتوانند به وسیله آن از ظرفیت ها و منابع موجود بیشتر استفاده کنند و موجودی در گردش خود را کاهش دهند. این موضوع، دستیابی به اهداف فوق را دشوار میسازد. با این نگاه و با توجه به هدف اصلی تحقیق که "بررسی ارتباط میان ارتباط بین سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با یکپارچگی زنجیره تامین" است، تحقیق حاضر انجام شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نوع مطالعه تحلیلی است. از ابزار پرسشنامه و طیف لیکرت برای اندازه گیری شاخص های تحقیق استفاده شده است. این ابزار با استفاده از روایی صوری و همگرا و پایایی ضریب الفاکرونباخ و ترکیبی مورد بررسی قرار و تائید گردید. جامعه آماری تحقیق خبرگان و مدیران شرکت های صنعتی فعال در حوزه صنایع غذایی شهرک صنعتی آبیک است که بر اساس نمونه گیری تصادفی و جدول مورگان، ۱۵۵نفر پرسشنامه تحقیق را تکمیل کردند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد؛ رابطه قوی بین مزایای اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی و یکپارچگی مدیریت زنجیره تامین در شهرک صنعتی مورد مطالعه وجود دارد و اثرات موثر برنامه ریزی منابع سازمانی بر روی زنجیره تامین صنعت مورد مطالعه منجر به شایستگی کلی بهتر مدیریت زنجیره تامین میشود. همچنین، داده ها، تاثیر مزایای مدیریت و فرآیند کسب وکار بر یکپارچگی فرآیند برنامه ریزی و کنترل را تایید نکردند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای اصلی تحقیق توجه به شاخص های مرتبط به برنامه ریزی منابع سازمانی است. از این نگاه پیشنهادهایی همچون بهبود اطلاعات مدیران و کاربران دیگر درباره قابلیت های سیستم جدید برنامه ریزی منابع سازمانی است.

Keywords:

برنامه ریزی منابع سازمانی , یکپارچگی زنجیره تامین و شهرک صنعتی آبیک

Authors

محمد باقرزاده آذر

استادیار دانشگاه دانش البرز

سالار دیده ور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه دانش البرز