بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزشمطالعه موردی: معلمان تربیت بدنی شهر درگز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 238

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASPDS01_128

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1401

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان معلمان تربیت بدنی شهردرگز می باشد . پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی می باشد – . جامعه آماری تحقیق شامل تمامی معلمانتربیت بدنی شهر تهران بودند، بدین منظور تعداد ۴۰۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و با استفاده ازپرسش نامه استاندارد مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های مختلف آماری توصیفی شاملمیانگین، فراوانی و نیز آمار استنباطی شامل آزمون t گروه های مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانسANOVA از طریق نرم افزار کامپیوتری spss صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین شیوه ی نحوه ی گذراندن اوقاتفراغت رابطه معنی دار و مستقیم و جود دارد. علاوه بر آن نتایج نشان داد حدود نیمی از بازنشستگان یعنی ۵ / ۵۳ درصد دراوقات فراغت خود ورزش می کنند و از مهم ترین عوامل موثر در پرداختن به فعالیت های ورزشی حفظ تندرستی بوده و نیز ازمهم ترین موانع و مشکلات گرایش به اجرای فعالیت های ورزشی بعد از بازنشستگی بترتیب مشکلات مالی و مشکلات جسمانیو حرکتی می باشد . سایر نتایج نیز با توجه به آزمون فرضیه ها در متن تحقیق آمده است

Authors

هاجر محمودی

کارشناسی ارشدرشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران