بررسی ارتباط علی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 235

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASPDS01_129

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1401

Abstract:

جهت بهبود عملکرد و انسجام تیم و گروه عوامل متعددی دخیل هستند. ازجمله موارد مهم رفتار رهبران در نفوذ بر زیرمجموعه می باشد و هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه علی بین رفتار رهبری و میزان انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوانبود. این پژوهش از نوع تحقیقات علی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ورزشکاراننوجوان پسر شهر مشهد که درسال تحصیلی ۴۰۱ - ۴۰۰ در حال تحصیل به تعداد ۵۰۰۰ نفر بود. ونمونه آماری این تحقیق راتعداد ۲۵۰ نفر از ورزشکاران تشکیل میداد. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه محیط گروهی در ورزش ویدمایر وبراولی ۲۰۱۵ و پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش چلادورای ۲۰۱۲ می باشد، داده ها با استفاده از شاخصه های آمارتوصیفی خلاصه و توصیف می شوند و از معادله ساختاری SME برای آزمون مدل ارتباط علی و برای تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزار لیزرل با سطح اطمینان ۰۵ / ۰ استفاده شد. فرضیه های پنجگانه تحقیق نشان داد که ارتباط علی بین، رفتار دمکراتیک،رفتار بازخورد مثبت، رفتار آموزش و تمرین و رفتار حمایت اجتماعی و میزان انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان وجود دارد.با توجه به یافته های تحقیق میتوان با احتمال ۹۵ درصد ادعا کرد که رفتار رهبری با انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوانرابطه معنی داری دارد.

Authors

هاجر محمودی

کارشناسی ارشدرشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران