بررسی ارتباط میان سن و سابقه شغلی با مولفه های تعهد سازمانی در شهرداریارومیه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 225

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF03_130

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی متغیر های سن و سابقه شغلی با مولفه های تعهد سازمانی در مجموعه شهرداری ارومیهانجام شده است. یکی از مهم ترین نگرش ها در مورد سرمایه انسانی، تعهد سازمانی است. تعهد سازمانی را می توان اعتقادبه ارزش ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، تعهد اخلاقی، میل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمانتعریف کرد. تعهد سازمانی کارکنان می تواند تحت تاثیر عوامل متعددی مانند تعلق سازمانی، وفاداری سازمانی، اعتمادسازمانی و یا حتی گاهی ترک شغل قرار گیرد. در پژوهش حاضر یک نمونه ۶۵۳ نفری از کارکنان ستادی شهرداری ارومیهمورد مطالعه قرار گرفتند و یک پرسشنامه ۱۷ سوالی در مورد تعهد سازمانی در میان آنها توزیع گردید و نتایج حاصل ازپرسشنامه استخراج گردید. نتایج پژوهش نشان داد که میان سن و تعلق سازمانی و وفاداری سازمانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. همچنین رابطه میان سن و ترک شغل در میان کارکنان ستادی شهرداری ارومیه منفی و معنی دار بود.نتایج به دست آمده حاصل از بررسی ارتباط میان سابقه شغلی و تعلق سازمانی و وفاداری سازمانی نشان دهنده ی یکارتباط مثبت و معنی دار بود. ارتباط میان سابقه شغلی و ترک شغل منفی و معنی دار به دست آمد.

Authors

علی زمان زاده

رئیس اداره برنامه ریزی شهرداری ارومیه، ارومیه، ایران