بررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر تعدیل طرح واره های ناسازگار اولیه انزوای اجتماعی و بیگانگی و نقص و شرم در مادران دارای فرزند نوجوان با اختلال سلوک و تعارض با مادر

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JBSSR-3-8_010

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر ، تعیین اثربخشی طرح واره درمانی بر تعدیل طرح واره های ناسازگار اولیه در مادران دارای فرزندنوجوان با اختلال سلوک و تعارض با مادر بود. این پژوهش در قالب یک پژوهش نیمه آزمایشی با گروه گواه و در چهارچوبیک طرح پیشآزمون و پسآزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه اجرا شد. جامعه ی آماری شامل کلیه مادران دارای کودکانمبتلا به اختلال سلوک و تعارض با والدین (مادر) ساکن شهر تهران در سال ۱۴۰۰ را تشکیل دادند .وحجم نمونه ۳۲ نفر کهروش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (۱۶ نفر) و کنترل (۱۶ نفر)جایگزین شدند. در این پژوهش از پرسشنامه طرحواره یانگ (۱۹۹۸) استفاده گردید و مداخله طرح واره درمانی به مدت ۸جلسه ۹۰ دقیقه ای در گروه آزمایش انجام گردید. داده های پژوهش با استفاده آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری (مآنکوا)مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که طرح واره درمانی در سطح (F=۱۶۷۹/۸۴۸, P<۰/۰۱) طرح وارههای ناسازگار اولیه (انزوای اجتماعی و بیگانگی و نقص و شرم) در مادران دارای فرزند نوجوان با اختلال سلوک و تعارض با مادردر شهر تهران در مرحله پس آزمون اثرمعناداری داشته است . بنابراین با عنایت به معنی دارشدن فرضیه پژوهش می تواننتیجه گرفت که در این پژوهش، طرح واره درمانی توانسته است طرح واره های ناسازگار اولیه (انزوای اجتماعی و بیگانگی ونقص و شرم) در مادران دارای فرزند نوجوان با اختلال سلوک و تعارض با مادر را تعدیل دهد.

Keywords:

طرح واره درمانی , تعارض با مادر , طرح واره انزوای اجتماعی و بیگانگی , طرح واره نقص و شرم

Authors

مریم موافق معانی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو ساوه .ایران

رحمت اله عظیمی

مدرس گروه روان شناسی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو ساوه. ایران

مریم موسوی نیک

استادیار موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو ساوه. ایران