تاثیر آموزش حل ماتریس بر عملکرد پرستاران در اجرای دستورات پزشکی (مورد مطالعه پرستاران شهر کرمانشاه)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 141

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCORE05_024

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1402

Abstract:

بیمارستان ها یکی از سازمان های بزرگ و پیچیده ی خدماتی و مهمترین واحدهای ارائه خدمات در نظام سلامت هستند و به علت ریسک بالای خدمات این سازمان خدمات ارائه شده باید دارای کیفیت قابل قبولی باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه آموزش حل مساله و ماتریس با عملکرد پرستاران شهر کرمانشاه در سال ۱۴۰۲ می باشد. روش مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی و پیش بینی است. جهت بررسی ۲۴۵ پرستار از بیمارستان های شهر کرمانشاه به روش در دسترس انتخاب و توسط پرسشنامه ویژه عملکرد با بیماران و پرسشنامه حل مساله اجتماعی ارزیابی شدند. برای تحلیل داده ها افزون بر آمار توصیفی روش همبستگی و رگرسیون چندجانبه نیز به کار برده شد. نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که که میان سبک های حل مساله و همدلی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و سبک های حل مساله بطور معناداری همدلی پرستاران را پیش بینی می کند.

Authors

شبنم کریمی برزین

دانشجوی دکتری تخصصی، روانشناسی، گرایش سلامت، دانشگاه تهران، تهران، ایران