پیش بینی اهداف پیشرفت بر حسب سخت رویی روان شناختی و تاب آوری در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم تک والد شهر رفسنجان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 162

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCORE05_023

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1402

Abstract:

این تحقیق با هدف پیش بینی اهداف پیشرفت بر حسب سخت رویی روان شناختی و تاب آوری در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم تک والد شهر رفسنجان اجرا شد. تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دانش آموزان تک والد مقطع متوسطه دوم شهررفسنجان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بودند. تعداد ۱۰۰ نفر بامراجعه به کمیته امداد و بهزیستی شهر رفسنجان به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (۱۹۹۸)، پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (CD-RIS)، (۲۰۰۳) و پرسشنامه سخت کوشی کوباسا (۱۹۸۹) جمع آوری شد. فرضیه ها با روش های آماری همچون ضریب همبستگی پیرسون و همبستگی کانونی تحلیل شد. نتایج نشان داد بین تاب آوری با اهداف عملکرد-اجتناب رابطه مثبت و معنی دار است. رابطه بین سخت روریی با اهداف عملکرد-اجتناب مثبت و معنی دار است. در نتیجه گیری می توان گفت سخت رویی روان شناختی و تاب آوری دو عامل موثر برافزایش اهداف پیشرفت هستند.

Keywords:

اهداف پیشرفت , سخت رویی روان شناختی , تاب آوری

Authors

مریم کشاورزی

دانشجوی کارشناسی ارشد شهرستان رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی انار

رضوان صدر محمدی

شهرستان رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی انار