تاثیر مدیریت اعتبارات کارآمد بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 231

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCSFM-5-2_001

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

هدف از این پژوهش، تاثیر مدیریت اعتبارات کارآمد بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناست. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است کهبرای این منظور برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای با استفاده از کتب، مقالات، پایان نامه ها و برایجمع آوری اطلاعات آماری از صورت های مالی و یادداشت های توضیحی استفاده نمودیم، در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۰بانک مختلف طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ بررسی شده است. همچنین برای تجزیه وتحلیل نتایج به دست آمده پژوهش نیزاز نرم افزارهای SPSS۲۴ ،Excel و EVIEWS۱۰ استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که مدیریت ریسک نقدینگی بر سودآوری تاثیر معناداری وجود ندارد. مدیریت ریسک نرخ بهره بر سودآوری تاثیر معنادار و معکوسیدارد. همچنین مدیریت ریسک اعتباری بر سودآوری تاثیر معناداری و مستقیمی دارد.

Authors

مصطفی یاری فرد

گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

طاهره یاری فرد

گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سعید یاری فرد

گروه حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران