بررسی تاثیر اندازه، استقلال هیئت مدیره و کیفیت کمیته های هیئت مدیره بر مسئولیت پذیری اجتماعی مرتبط با حوادث طبیعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 409

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCSFM-5-2_003

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر اندازه، استقلال هیئت مدیره و کیفیت کمیته های هیئت مدیره بر مسئولیت پذیریاجتماعی مرتبط با حوادث طبیعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعهکتابخانه ای و تحلیلی علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است که برای این منظور برای جمع آوریمبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای با استفاده از کتب، مقالات، پایان نامه ها و برای جمع آوری اطلاعات آماری ازصورت های مالی و یادداشت های توضیحی استفاده نمودیم، در این پژوهش اطلاعات مالی ۶۹ شرکت از ۱۸ صنعت مختلفطی دوره زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ بررسی شده است. همچنین برای تجزیه وتحلیل نتایج به دست آمده پژوهش نیز از نرم افزارهایExcel و EVIEWS۱۰ استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که بین اندازه و استقلال هیئت مدیره و مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معناداری و معکوسی وجود دارد. اما بین کیفیت کمیته های هیئت مدیره و مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد.

Authors

طاهره یاری فرد

گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سعید یاری فرد

گروه حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مصطفی یاری فرد

گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران