مطالعه عوامل موثر بر دینداری دانشجویان دانشگاه اصفهان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMHS04_119

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1401

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه عوامل موثر بر دینداری دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۹۹ است. پژوهش حاضر از نوع کمی و با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری دانشگاه اصفهان با مجموع ۱۷۰۸۷ دانشجو در سال تحصیلی ۱۳۹۹، شامل ۱۰۴۲۴ دانشجوی دختر و ۶۶۶۳ دانشجوی پسر هستند که با روش نمونه گیری احتمالی و تصادفی ساده به مطالعه یک نمونه ۹۰ نفری از دانشجویان پرداخته شد. برای اطمینان از پایایی و روایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ گویه ها استفاده شد و آلفای ۹/۰ نشان از پایایی بالای آن دارد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش برای مطالعه میزان دینداری افراد از مدل دینداری گلاک و استارک استفاده شده است؛ در میان ابعاد مختلف دینداری، بعد اعتقادی بیشترین و بعد عاطفی کمترین میانگین را داشتند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون در این پژوهش نشان داد که سه متغیر وضع دینداری خانواده، گروه دوستان و استفاده از فضای مجازی ارتباط معناداری با دینداری دانشجویان دارند.

Keywords:

دین- دینداری- فضای مجازی- پایگاه اقتصادی

Authors

مرجان علیزاده

دانشجوی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

احسان آقابابایی

عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان