بررسی تاثیر آموزش و پیگیری رفتارهای خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به هایپرتنشن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 308

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF10_051

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

زمینه و هدف: پرفشاری خون از اختلالات رایج قلبی عروقی در جهان و ایران میباشد که به علت مزمن بودن اختلال سبب عوارض جسمی، روانی و اجتماعی و به طور کلی سبب پسرفت کیفیت زندگی و همچنین عملکرد فرد مبتلا میشود. مروری بر تاثیر اموزش و پیگیری رفتارهای خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون به دلیل نیاز به شناسایی روند مطالعات قبلی و هم چنین اهمیت بسیار بالای ان ، در زمینه آموزش خود مراقبتی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به هایپرتنشن، این بررسی به صورت مروری انجام گردید.روشها: این پژوهش به صورت مروری و با استفاده از نتایج پژوهشی محققین دیگر در مبتلایان به فشارخون بالا بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ از طریق پایگاه های علمی Science Direct، PubMed،Cochrane، Medline، SID، Scopus، CINAHL، OVID،Iran Docو Magiran مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد که کیفیت زندگی در مبتلایان به فشارخون بالا، کم است و همچنین تاثیر آموزش خود مراقبتی و پیگیری بر ارتقا کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون بسیار موثر بوده است .نتیجه گیری: کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون نسبت به افراد فاقد این اختلال پایین است. خود مراقبتی میتواند عامل ارتقادهنده کیفیت زندگی و کاهش عوارض اختلال در این بیماران باشد، لذا آموزش رفتارهای خود مراقبتی و به دنبال آن پیگیریهای لازم جهت انجام رفتارهای خود مراقبتی میتواند در جهت ارتقا کیفیت زندگی به بیماران مبتلا به پرفشاری خون کمک کند.

Keywords:

آموزش رفتار خود مراقبتی , پرفشاری خون , کیفیت زندگی , فشارخون بالا

Authors

محمدحسین تکلیف

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

الهام ایمانی

گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران