ارزیابی رفتار غیرخطی اتصالات نیمه صلب با بولت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_059

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

در اتصالات نیمه صلب به دلیل اینکه اتصال سختی کمتری نسبت به اتصال صلب دارد، بنابراین با ایجاد دوران مناسب، کاهش تنش ها درتیر و ستون حاصل می شوند. همچنین استفاده از قاب های نیمه صلب با صفحه انتهایی سبب افزایش سطح زیر نمودار چرخه ای تیرها بهخصوص در طبقات با ارتفاع زیاد می شود و در نتیجه انرژی وارده را در سطح بیشتری مستهلک می کند. در این مقاله، رفتار چرخه ایاتصالات نیمه صلب با بولت بررسی شد. برای این منظور با استفاده از نرم افزار اجزا محدود آباکوس، مدلهای مورد نظر با دو شماره پیچ بهقطر ۲۲ و ۲۴ میلیمتر و در تعداد ۸ و ۱۰ پیچی به صورت تک ردیف و دو ردیف و همچنین ضخامت ورق انتهایی با ضخامتهای ۲۵ ، ۳۵و ۴۵ میلیمتر مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مقاله همچنین ورق انتهایی به صورت ورق یکسره و دو تکه به صورت مجزا بررسی و با هممقایسه شدند. پارامترهای لنگر اتصال، انرژی جذب شده و ضریب شکل پذیری در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد کهبا افزایش تعداد پیچ ها بر میزان لنگر اتصال مدل افزوده شده و میزان جذب انرژی و ضریب شکل پذیری با افزایش ضخامت ورق انتهاییافزایش پیدا می کند. علاوه بر این، نتایج بدست آمده نشان داد که جذب انرژی و لنگر اتصال در ورق انتهایی به صورت یکسره، اختلافبسیار ناچیزی با مدل نظیر دارد و همچنین ضریب شکل پذیری مدل فوق نسبت به مدل نظیر مقدار اندکی بیشتر است.

Authors

محمد گل محمدی

استادیار مهندسی سازه، دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران و معماری، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران

عباس کامل مورشکی

کارشناس ارشد مهندسی سازه، موسسه آموزش عالی پارس رضوی، گناباد، خراسان رضوی، ایران