مهندسی ارزش در احداث پل

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_086

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

پل سازی یکی از چالش برانگیزترین صنایع در سرتاسر جهان است که به تجربه، تجهیزات و بودجه بالا نیاز دارد. فرآیندانتخاب سیستم سازه ای پل ها عمدتا مبتنی بر مهارت، دانش و تجربه است که نیاز به مراجع مشخصی دارد که در اینفرآیند کمک کند. مهندسی ارزش فرآیندی است که بر بهبود کارکرد یک محصول از نظر کیفیت، زمان و گسترش دامنهکارکرد بدون افزایش هزینه ها متمرکز می شود. به دلیل بالا بودن هزینه پروژه ه ای عمرانی، اجر ای مهندسی ارزش دراین پروژه ها حائز اهمیت است. در این مقاله به شرح مراحل استفاده از این فرآیند برای ایجاد صرفه جویی در هزینههای پروژه احداث پل پرداخته شده است. هزینه کل طراحی تخمین زده می شود و بر ای رسیدن به رویکرد حداقلهزینه مقایسه می شود، بنابراین کارآمدترین سیستم سازه ای را بر ای احداث پل توصیه می کند . از این رو، شکاف بینتحقیقات قبلی و عملکرد مهندسی پل پر می شود. به طور کلی مهند سی ارزش می تواند به جای بهبود کارکردها، کلسیستم را در جهت بهبود تغییر دهد. در این مقاله پس از ارائه مفاهیم مهندسی ارزش به مرور پژوهش ها و مطالعات انجامشده در این زمینه پرداخته شده است و سرانجام نتایج حاصل از مطالعات پیشین بایکدیگر مقایسه شده اند.

Authors

فریدون سهیل نشان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، واحد لنجان،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان،ایران

حمیدرضا زنده دل

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، واحد لنجان،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان،ایران

رضا قیامت

استادیار گروه مهندسی عمران،واحد لنجان،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران