بررسی نقش برنامه ریزی کالبدی در توسعه گردشگری شهری و روستایی

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

31

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EBUCONF15_014

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

فضاهای کالبدی، برای محققین عرصه های جغرافیا و برنامه ریزی شهری دارای جاذبه های فراوانی است. این فضاهای کارکردهای گوناگونی دارند و بهره برداری درست و اصولی ازآنها سود فراوانی برای کشورها به بار می آورد. یکی از راه های درآمد زایی و اشتغال برای بیشتر کشورها، برنامه ریزی کالبدی جهت توسعه صنعت گردشگری شهری و روستایی است. گردشگری، در شهر ها و روستا رونق اقتصادی بیشماری برای ساکنان به وجود می آورد. فضاهای شهری و روستایی جاذبه های خاصی دارد. در این راستا، محقق در این پژوهش، به بررسی زوایای مختلف برنامه ریزی کالبدی در توسعه گردشگری شهری و روستایی می پردازد.روش: روش پژوهش حاضر "توصیفی تحلیلی" و روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای (کتاب ها، مقاله ها و طرح های پژوهشی) است. اطلاعات به صورت کتابخانهای و از منابع معتبر علمی، پژوهشی و پایگاه های معتبر اطلاعاتی همچون Scholar ، Sciencedirect، SID، Irandoc و ... جمع آوری شده است.یافته ها: نتایج به دست آمده از این پژوهش به نقش مثبت و موثر برنامه ریزی های کالبدی در رونق اقتصاد گردشگری شهری و روستایی تاکید دارد. یافته های پژوهش در قیاس با پژوهش های مشابه نشان داده اند که گردشگری در شهرها و روستاها جایگاه ویژه ای دارند. برنامه ریزان شهری با توجه این مسئله، تدابیر ویژه ای در افزایش زیبایی های فضاهای شهری و روستایی برای جذب گردشگر دیده اند.

Keywords:

برنامه ریزی کالبدی , گردشگری , گردشگری شهری و روستایی.

Authors

میناخوش اقبال
مینا خوش اقبال

کارشناسی ارشد برنامه ریزی کالبدی(دانشگاه پیام نور بندر انزلی)