تغییر طرح آسترهای جداره آسیای گلوله ای کارخانه گندله سازی شرکت گلگهر به منظور افزایش سهم ضربه در خردایش

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 160

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMEC10_101

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1401

Abstract:

در این تحقیق، تغییر طرح آ سترهای جداره در یک سوم ورودی آسیای گلوله ای کارخانه گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر مورد برر سی قرار گرفته ا ست . به علت درشت شدن کن سانتره ار سالی از کارخانه تغلیظ مگنتیت به کارخانه گندله سازی (خوراک آ سیای گلوله ای)، برای ر سیدن به اندازه مورد نظر در محصول آسیا (K۸۰=۴۵ micron)، باید سهم مکانیزم ضربه در ابتدای آسیا افزایش پیدا میکرد. از آنجا که سهممکانیزمهای خردایش در آسیا را آسترهای جداره تعیین میکنند، برای افزایش سهم ضربه در آسیای گلوله ای کارخانه گندله سازی گلگهر، آسترهای یک سوم ورودی آسیا از آستر موجی به آستر لبه کشتی تغییر طرح داده شد و در حالتهای مختلف، با نرم افزار ) KMPCDEM شبیه ساز رفتار ذرات بر پایه روش اجزای گسسته) نحوهحرکت گلوله ها در آ سیا شبیه سازی شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که تغییر طرح آ سترها از موجی به لبه کشتی باعث افزایش بار در پرواز در داخل آ سیا و در نتیجه افزایش مکانیزم ضربه شده ا ست. همچنین، نتایج شبیه سازی نشان داد که آسترهای لبه کشتی، میتواند مکانیزم ضربه را در طول عمر خود تامین کند.

Authors

علیرضا حسنخویی

دکتری فرآوری مواد معدنی، مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشیگر، کرمان

محسن مرادی

کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشیگر، کرمان

سعید خورشیدی

کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشیگر، کرمان

مجتبی سالاری

کارشناس مکانیک، کارخانه گندله سازی، شرکت معدنی و صنعتی گلگهر ، سیرجان

صمد بنیسی

استاد گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان