آقای دکتر Samad Banisi

Dr. Samad Banisi

دانشگاه باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (496493)

132
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers