تحلیل و اعتبارسنجی عوامل پیشایندی نوآوری سبز در شرکت های صنعتی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 97

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IAMS-17-66_005

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1401

Abstract:

هدف این پژوهش تحلیل و اعتبارسنجی عوامل پیشایندی نوآوری سبز مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری در شرکتهای صنعتی میباشد. پژوهش حاضربه لحاظ پیش فرضهای فلسفی، رویکرد اثبات گرا و کمی، به لحاظ زمان  پژوهش، مقطعی، از لحاظ مخاطب کاربردی و ازبعد هدف توصیفی– پیمایشی است.ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد میباشد. مدل اندازه گیری پژوهش براساس روایی سازه(روایی واگرا و همگرا) و پایایی مدل نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی واشتراکی تائید شد. روایی محتوا نیز بر اساس پنل خبرگان و تکمیل فرمهای CVI و CVR بررسی و تایید گردیدند. جامعه آماری تحقیق مدیران و کارشناسان خبره با سابقه کاری بالای ۱۵ سال شرکتهای صنعتی استان تهران میباشد، حجم نمونه توسط نرم افزار تخصصیG-POWER در سطح خطای ۱/۰ و توان آزمون ۸۵/۰ درصد ۱۷۵ نفر به روش نمونه گیری تصادفی در نظر گرفته شدند.جهت آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار ۳ Smart PLS استفاده شد.نتایج بیانگر اثر مثبت منابع انسانی سبز و عملکرد محیطی بر نوآوری سبز در شرکت های صنعتی است.. همچنین نتایج رابطه متغیر تعدیل کننده اموزش سبز در روابط منابع انسانی سبز و عملکرد محیطی با نواوری سبز مورد تایید قرار گرفت.

Keywords:

Authors

کاوه تیمورنژاد

استاد یار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

فاضل سیدی

دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد تهران، ایران

فاطمه لعلی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد تهران، ایران