خانم Fatemeh Lali

Fatemeh Lali

دکتری رشته مدیریت دولتی- منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

Researcher ID: (120968)

4
5
1
3
3
9
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • هیئت اجرایی نشست های تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • انجمن مدیریت منابع انسانی

Journal Papers

Researchs

 • دانش شهر مدیریت منابع انسانی سبز در شهرداری تهران (1401)

Books

 • کتاب کتاب منابع انسانی با رویکرد ارزش گذاری حسابداری منابع انسانی (نسیم دانش کهن) - 1398 - Persian
 • کتاب کتاب فرآیند خط مشی گذاری (نسیم دانش کهن) - 1396 - Persian
 • کتاب کتاب تئوری سازمان (نسیم دانش کهن) - 1395 - Persian

Teaching Experience

Education

 • دکتری تخصصی مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی علوم تحقیقات تهران1398-1402
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی دانشگاه تهران1394-1396
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی غیر انتفاعی ارشاد دماوند- تهران1390-1393

Workshops

 • ارزیاب حرفه ای - مرکز آموزش مدیریت دولتی (1402)
 • فرهنگ سازمانی - مرکز آموزش مدیریت دولتی (1399)
 • مهارت ارتباطی مدیران - مرکز آموزش مدیریت دولتی (1399)
 • جانشین پروری- استعداد یابی - مرکز آموزش مدیریت دولتی (1399)
 • بهسازی سازمانی - مرکز آموزش مدیریت دولتی (1399)
 • برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک - مرکز آموزش مدیریت دولتی (1399)
 • تحلیل داده های کیفی به روش گراندد تئوری - پژوهشگاه علوم انسانی (1399)
 • حسابداری کاربردی و نرم افزار - موسسه فنی پایتخت (1391)
 • حسابداری کاربردی و نرم افزار - موسسه فنی پایتخت (1391)